Thursday, October 30, 2014

گفتار روزانه جمعه 9 آبان ۹۳:فایل صوتی


سلام
 فایل صوتی زیر به این ایمیل اتچ شده
Mohsen_Sazegara_20141031_Audio.wma
این فایل را می توانید از ایمیل باکس خودتان به کامپیوتر خود دانلود کنید و هم
می توانید به دیگران فوروارد کنید
 
منابع دیگر:
وب سایت محسن سازگارا
http://www.sazegara.net/persian
فیس بوک:
http://www.facebook.com/pages/Mohsen-Sazegara/127452358151
یوتیوب:
http://www.youtube.com/adminsazegara--
--
__________ اگر پس از اشتراک ایمیل های گروه را دریافت نکردید __________
لطفآ اگر پس از اشتراک ایمیل های گروه را دریافت نکردید پوشه اسپم را نگاه کنید
واگر ایمیل های گروه آنجا بود ایمیل ها را از اسپم در بیاورید
Select the box to the left of the emails and
click "Not spam" button on the top.
کار دیگری هم که می توانید بکنید درست کردن فیلتر و استفاده از
Label
برای پیدا کردن ایمیل های گروه است
_______________________ اشتراک _______________________
برای مشترک شدن در این گروه آدرس زیر را درست همینطور که هست کپی کنید
واز ایمیل باکس خود به این آدرس ایمیل بفرستید
mohsen_sazegara+subscribe@googlegroups.com
پس از فرستادن ایمیل به آدرس بالا، برای تأیید اشتراک ایمیلی از طرف گروه
دریافت می کنید که باید لینکی را که در آن ایمیل هست کلیک کنید
____________________ لغو اشتراک _______________________
برای خارج کردن ایمیل خود از گروه از میل باکس خود به آدرس زیر ایمیل بزنید
mohsen_sazegara+unsubscribe@googlegroups.com
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Mohsen Sazegara Mailing List" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mohsen_sazegara+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Wednesday, October 29, 2014

گفتار روزانه پنج شنبه 8 آبان ۹۳:فایل صوتی


سلام
 فایل صوتی زیر به این ایمیل اتچ شده
Mohsen_Sazegara_20141030_Audio.wma
این فایل را می توانید از ایمیل باکس خودتان به کامپیوتر خود دانلود کنید و هم
می توانید به دیگران فوروارد کنید
 
منابع دیگر:
وب سایت محسن سازگارا
http://www.sazegara.net/persian
فیس بوک:
http://www.facebook.com/pages/Mohsen-Sazegara/127452358151
یوتیوب:
http://www.youtube.com/adminsazegara--
--
__________ اگر پس از اشتراک ایمیل های گروه را دریافت نکردید __________
لطفآ اگر پس از اشتراک ایمیل های گروه را دریافت نکردید پوشه اسپم را نگاه کنید
واگر ایمیل های گروه آنجا بود ایمیل ها را از اسپم در بیاورید
Select the box to the left of the emails and
click "Not spam" button on the top.
کار دیگری هم که می توانید بکنید درست کردن فیلتر و استفاده از
Label
برای پیدا کردن ایمیل های گروه است
_______________________ اشتراک _______________________
برای مشترک شدن در این گروه آدرس زیر را درست همینطور که هست کپی کنید
واز ایمیل باکس خود به این آدرس ایمیل بفرستید
mohsen_sazegara+subscribe@googlegroups.com
پس از فرستادن ایمیل به آدرس بالا، برای تأیید اشتراک ایمیلی از طرف گروه
دریافت می کنید که باید لینکی را که در آن ایمیل هست کلیک کنید
____________________ لغو اشتراک _______________________
برای خارج کردن ایمیل خود از گروه از میل باکس خود به آدرس زیر ایمیل بزنید
mohsen_sazegara+unsubscribe@googlegroups.com
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Mohsen Sazegara Mailing List" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mohsen_sazegara+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

گفتار روزانه چهارشنبه 7 آبان ۹۳:فایل صوتی


سلام
 فایل صوتی زیر به این ایمیل اتچ شده
Mohsen_Sazegara_20141029_Audio.wma
این فایل را می توانید از ایمیل باکس خودتان به کامپیوتر خود دانلود کنید و هم
می توانید به دیگران فوروارد کنید
 
منابع دیگر:
وب سایت محسن سازگارا
http://www.sazegara.net/persian
فیس بوک:
http://www.facebook.com/pages/Mohsen-Sazegara/127452358151
یوتیوب:
http://www.youtube.com/adminsazegara--
--
__________ اگر پس از اشتراک ایمیل های گروه را دریافت نکردید __________
لطفآ اگر پس از اشتراک ایمیل های گروه را دریافت نکردید پوشه اسپم را نگاه کنید
واگر ایمیل های گروه آنجا بود ایمیل ها را از اسپم در بیاورید
Select the box to the left of the emails and
click "Not spam" button on the top.
کار دیگری هم که می توانید بکنید درست کردن فیلتر و استفاده از
Label
برای پیدا کردن ایمیل های گروه است
_______________________ اشتراک _______________________
برای مشترک شدن در این گروه آدرس زیر را درست همینطور که هست کپی کنید
واز ایمیل باکس خود به این آدرس ایمیل بفرستید
mohsen_sazegara+subscribe@googlegroups.com
پس از فرستادن ایمیل به آدرس بالا، برای تأیید اشتراک ایمیلی از طرف گروه
دریافت می کنید که باید لینکی را که در آن ایمیل هست کلیک کنید
____________________ لغو اشتراک _______________________
برای خارج کردن ایمیل خود از گروه از میل باکس خود به آدرس زیر ایمیل بزنید
mohsen_sazegara+unsubscribe@googlegroups.com
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Mohsen Sazegara Mailing List" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mohsen_sazegara+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

جنبش راه سبز - خبرنامه

جنبش راه سبز - خبرنامه


حزن پریشانِ واقعیت

Posted: 29 Oct 2014 11:21 AM PDT

سروش دباغ
خود را بسان مسافري مي انگاشت که قرار است چند صباحي در اين دنيا بزيد و پس از آن به «خلوت ابعاد زندگي» سفر کند 


« صداش/ به شکل حزن پریشان واقعیت بود/ و پلک هاش/ مسیر نبض عناصر را/ به ما نشان داد/ و دست هاش/ هوای صاف سخاوت را/ ورق زد/ و مهربانی را/ به سمت ما کوچاند/ به شکل خلوت خود بود/ و عاشقانه‌ترین انحنای وقت خودش را/ برای آینه تفسیر کرد/ و او به شیوۀ باران پر از طراوت تکرار بود/ و او به سبک درخت/ میان عافیت نور منتشر می شد»[۱].

 


این ایام مصادف است با دومین سالگرد روی در نقابِ خاک کشیدن و پرواز ابدیِ احمد قابل؛ خورشید سواری که صداقت، حريت، شجاعت، تواضع، بي تکلفي ، پاکدامني و پايمردي در او موج می زد. غزالي در کتاب « ذکر الموت» از سه گونه مواجهۀ آدميان با مرگ سخن مي گويد: کسانيکه شيرين مي زيند و آنقدر تعلقات و دلبستگيهاي دنيوي دارند که از مرگ مي هراسند و از در رسیدن آن وحشت دارند؛ که « هر که شیرین می زید او تلخ مرد». دسته دوم افرادي اندکه از وضعيت روحي خود ناراضی اند و در آرزوي در رسيدنِ روزگار بهتري هستند؛ اما عزم و اراده ای براي تغيير وتوبه ندارند و در حسرت سر برآوردنِ رستاخيزي در سرزمين وجودشان، شب و روز را دوره ميکنند و انتظار می کشند. دستۀ سوم جماعتی اند که زوال و عدم مانايي دنيا را به رأي العين ديده و چشیده اند و دلبستگي چنداني به دنيا ندارند، سبکباری و سبکبالی پیشه کرده و از مرگ هیچ نمی هراسند؛ که « آنچه را نپاید، دلبستگی را نشاید». احمد قابل متعلق به گروه سوم بود؛ تعلقات دنيویِ چنداني نداشت و« آبروی فقر و قناعت را» نمی برد و«خفیف المؤؤنه» بود. تو گویی این سخن حافظ ورد زبانش بود:

 


درویش را نباشد برگ سرای سلطان
ماییم و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد

 


خود را بسان مسافري مي انگاشت که قرار است چند صباحي در اين دنيا بزيد و پس از آن به «خلوت ابعاد زندگي» سفر کند و به سمتِ بی‌سو به پرواز درآید و هم نورد افقهاي دور شود؛ تمام زندگي پاک و پر تلاطم او بر اين امر گواهي مي دهد. در حاليکه از مرحوم آيت االله منتظري اجازه نامه اجتهاد داشت، سالها بود که لباس روحانيت را از تن به در آورده و با مناعت طبع زندگي مي کرد و خم به ابرو نمي آورد. « شجاعتِ بودن» در او موج مي زد؛ با دغدغه هاي اصيل معرفتي خويش زندگي مي کرد و دلمشغول آنها بود. اگر بر اثر تحقیقات و تأملاتِ دراز آهنگ خود به موضعي مي رسيد؛ باکي از ابراز آن به دل راه نمی داد؛ ولو اينکه خلاف رأی جمهور بود. سخنان او دربارۀ مسئلۀ« حجاب» از اين دست بود؛ بديع و خلاف آمدِ عادت و جسورانه. مطابق با فتوای ایشان، نپوشاندنِ موی سر و گردن در روزگار کنونی، برای بانوان اشکال شرعی ندارد و رواست.


مقالۀ خود تحت عنوان «حجاب در ترازوی اخلاق» را که حدودا دو سال پیش منتشر شد، به روح بلند آن آزاده مرد تقدیم کردم.[۲] در آن نوشتار، به اقتفای ایشان، البته ازمنظر اخلاقی و نه فقهی، با مد نظر قرار دادنِ تفکیک میان « وجوب فقهی» و «وجوب اخلاقی»، بحث از حجاب را ذیل مقولۀ «عفت» و رفتارعفیفانه گنجانده و نپوشاندنِ موی سر و گردن را، از منظر اخلاقی، امری روا انگاشته ، ادله‌ای چند له این مدعا اقامه کردم. این روزها که « حجاب اجباری» و «امر به معروف و نهی از منکرِ» دولتی و حکومتی و حادثۀ تلخ و شوم « اسید پاشی»، نَقل محافل و نُقل مجالس است؛ بهتر می توان اهمیتِ جسارت و صراحت و تهور مرحوم قابل را دریافت. ایشان هم با حجاب اجباری مخالف بود، هم نپوشاندن موی سر و گردن را فعلی غیر شرعی قلمداد نمی کرد. اگر این آموزه‌ها قدر ببیند و بر صدر نشیند و در آنها به دیدۀ عنایت نگریسته شود، آنچه اکنون در جامعۀ ما تحت عنوان حجاب اجباری و امر به معروف و نهی از منکرِ حکومتی در حال اجراست، بالمره تغییر کرده، سیرت و صورت دیگری پیدا می کند.


درود و رحمت بی‌پایانِ خداوند بر روح پاک احمد قابل باد. حال که از قضای روزگار، میان ما فرسنگها فاصله است، قصۀ پراز مهر و وفای خود را به گوش نسیم صبحگاهی که پیک دور افتادگان است، می خوانم تا مگر آنرا به مزار پاکِ آن آشنا و عزیزِ سفر کرده برساند:

 


همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی

به پیام آشنایی بنوازد آشنا را
 

 

-----------------------------
[۱] سهراب سپهری، هشت کتاب، دفتر «حجم سبز»، شعر « دوست».

[۲] نگاه کنید به:

http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/۲۱۷.pdf

 

 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.


دو تن از کارکنان بازداشت شده ایسنا در اصفهان آزاد شدند

Posted: 29 Oct 2014 06:19 AM PDT

جرس: سردبیر و دبیر اجتماعی دفتر خبرگزاری ایسنا در اصفهان آزاد شدند.  

 

به گزارش انصاف‌نیوز، علت بازداشت و نهاد بازداشت کننده این روزنامه‌نگاران رسما اعلام نشده بود.

 

با این حال، آریا جعفری، عکاس خبرگزاری ایسنا در اصفهان هم که از تجمع معترضان به اسیدپاشی در اصفهان عکاسی کرده بود، همچنان در بازداشت به سر می برد.

 

مطهری: حساسیت ها بیشتر جناحی است

Posted: 29 Oct 2014 05:58 AM PDT

جرس: علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: رای ندادن به «محمود نیلی احمدآبادی» سومین وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری در آینده به ضرر کشور، دولت، مجلس و مردم خواهد بود.

 

به گزارش ایرنا، این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس پس از پایان جلسه علنی امروز مجلس و ندادن رای عدم اعتماد نمایندگان به نیلی در جمع خبرنگاران افزود: دو نقص و کاستی در مجلس و دولت، علت عدم اقبال نمایندگان به آقای نیلی بود.

 

مطهری تصریح کرد: از طرف مجلس، حساسیت بیش از حدی راجع به حوادث ۸۸ وجود دارد و از طرف دولت هم مشکل این است ارتباط کامل حتی با نمایندگان حامی دولت ندارد.

 

نماینده تهران اضافه کرد: البته این رای اعتماد حالت خاصی هم داشت چون نامه معرفی وی روز یکشنبه اعلام وصول و جلسه رای اعتماد روز چهارشنبه برگزار شد، در این سه روز، فرصت رایزنی و تحقیق کمی وجود داشت.

 

وی با بیان اینکه پیش بینی رای اعتماد به این شکل وجود داشت، در عین حال گفت: علت اینکه گزینه های پیشنهادی دولت برای وزارت علوم رای نمی آورد، نیز رفتار دولت است. ضرورتی ندارد رییس جمهوری این طور به مجلس کنایه بزند و اینها در رای نمایندگان تاثیر می گذارد.

 

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: چنانچه روابط قدری دوستانه تر باشد، شاید همین گزینه هم می توانست رای بیاورد چون مشکل اساسی وجود نداشت.

 

مطهری در پاسخ به این سوال که آیا رییس جمهور با علم به رای عدم اعتماد نمایندگان به نیلی، وی را برای وزارت علوم معرفی کرد؟ اظهار داشت: ایشان فکر می کرد که آقای نیلی رای می آورد و از این رو، او را به مجلس معرفی کرد.

 

این نماینده اصولگرای مجلس نهم در عین حال سیاسی بودن رای نمایندگان در جلسه رای اعتماد امروز را رد کرد و گفت: نمایندگان بررسی می کنند و نظرشان عدم اعتماد بود. نمی شود گفت حتما اعمال نظر سیاسی وجود داشته است.

 

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطر نشان کرد: اتفاق امروز به ضرر دولت، مجلس و کشور است. نقصی که در کار دولت وجود دارد این است که قبل از معرفی وزیر، فضای مجلس را ارزیابی نمی کند و کسی را معرفی می کند که نتیجه آن احیانا به بن بست می خورد.

 

مطهری همچنین در پاسخ به سوالی درباره تاثیر پایداری ها بر رای به نیلی گفت: بحث تاثیرگذاری نمایندگان پایداری نیست و اگر گزینه خوبی وجود داشته باشد، نمایندگان رای اعتماد می دهند.

 

وی با اشاره به نامه اساتید دانشگاه به مقام رهبری در سال ۸۸ گفت: این نامه، نامه خوبی بود که اساتید دانشگاه برای حوادث آن روزها تظلم و دادخواهی کردند و رهبر معظم انقلاب هم از حادثه کوی دانشگاه ناراحت بودند و گفتند دل انسان را خون می کند و این نکته مثبتی بود که وزیر پیشنهادی نامه را امضا کرده بود ولی اینکه آن را به عنوان جرم مطرح می کنند، درست نیست.

 

مطهری همچنین در پاسخ به این سوال که آیا حساسیت بیش از حد نسبت به اتفاقات سال ۸۸ بیشتر جناحی است یا دغدغه ملی ومردمی؟ اظهار داشت: این حساسیت ها بیشتر جناحی است.

 

در جلسه مسئولان عالی قضایی ارائه شد؛ گزارش محسنی‌اژه‌ای از حادثه اسیدپاشی

Posted: 29 Oct 2014 05:58 AM PDT

جرس: جلسه مسئولان عالی قضایی امروز به ریاست صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه تشکیل شد.

 

 

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، در این جلسه ادامه بحث و بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه «کیفیت اجرای مجازات تکمیلی» موضوع تبصره 3 ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/ 2/ 1392 در دستور کار قرار گرفت و به پایان رسید.

 

در ادامه جلسه حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه که هفته گذشته با حکم آیت الله آملی لاریجانی مأمور رسیدگی به پرونده اسیدپاشی‌های اخیر در شهر اصفهان شده بود، گزارشی از سفر به این شهر و اقدامات انجام شده ارائه کرد.

 

محسنی‌اژه‌ای در ابتدای گزارش خود با یادآوری سابقه تاریخی شکل‌گیری این اقدام مجرمانه در کشور گفت: نخستین اقدام به اسیدپاشی در کشور در سال 1334 رخ داده و نخستین قانون برای مقابله با این اقدام در سال 1337 به تصویب رسیده است.

 

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: همه دستگاه‌ها مجدانه به دنبال شناسایی مجرم یا مجرمین هستند و زحمات زیادی را متحمل شده‌اند و از افراد زیادی نیز تحقیق و افرادی را به عنوان مظنون دستگیر کرده‌اند، اما تاکنون عامل اصلی شناسایی و دستگیر نشده است ولی دستگاه‌های ذیربط امیدوارند با تشدید اقدامات در آینده نزدیک مجرم را دستگیر کنند.

 

فاضل میبدی: اکثریت مجلس خبرگان به ریاست هاشمی‌رفسنجانی رأی می دهند

Posted: 29 Oct 2014 04:27 AM PDT

جرس: عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم، گفت: در میان کسانی که الان می‌خواهند خودشان را به عنوان رئیس و نائب رئیس مجلس خبرگان مطرح کنند، بهترین فرد برای ریاست، آقای هاشمی رفسنجانی است. چرا که بر اساس اعتدال سیاسی حرکت می‌کند. همچنین ایشان به دور از افراط و تفریط هستند.

 

 

حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی فاضل میبدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قم، با اشاره به مباحث مطرح شده پیرامون تعیین ریاست مجلس خبرگان رهبری، اظهار داشت: به نظرم قرار گرفتن آیت الله هاشمی رفسنجانی در جایگاه ریاست مجلس خبرگان رهبری، اثرات خیلی مثبتی برای مجلس خبرگان و همین طور کشور دارد، چرا که بالاخره آقای هاشمی از افراد سابقه دار انقلاب بوده، پیچ و خم سیاست را خوب می‌شناسد و بلد است.

 

وی افزود: به نظرم در این جریانات و شخصیت‌هایی که برای ریاست خبرگان رهبری مطرح می‌شود، آقای هاشمی رفسنجانی مصالح کشور را بیشتر در نظر می‌گیرد و خیلی به دنبال مسائل جناحی و حزبی نیست؛ البته کسان دیگری که این روز‌ها زیاد سخن می‌گویند که مثلا آقای هاشمی رفسنجانی کاندیدای ریاست خبرگان نمی‌شود و...، این‌ها به دنبال مسائل حزبی و جناحی خاص خودشان هستند، اما آقای هاشمی رفسنجانی شخصیت فراجناحی و فراحزبی و یک شخصیت کاملا ملی است و انتظار بیشتر مردم هم این است که بعد از رحلت آیت الله مهدوی کنی، آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان شود.

 

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی باعث ایجاد تعادل سیاسی در خبرگان رهبری و کشور خواهد شد، گفت: قطعا با ریاست ایشان در مجلس خبرگان، نفوذی که ایشان در داخل و خارج از کشور دارد، بیشتر می‌شود و از این رو می‌توان از این شرایط برای حفظ مصالح کشور بهره برداری بیشتری کرد.

 

فاضل میبدی با بیان اینکه افراد دیگری غیر از آیت الله هاشمی رفسنجانی که در مظان ریاست خبرگان هستند، مسلما این‌ها نمی‌توانند خیلی در جهت مصالح ملی حرکت کنند، گفت: این افراد به دلیل اینکه نفوذ ندارند، قابل مقایسه با آیت الله هاشمی رفسنجانی نیستند. اما از آن طرف آیت الله هاشمی رفسنجانی یک چهره خیلی شناخته شده و سیاسی و مورد حمایت مرحوم امام خمینی (ره) بوده بر حسب سوابق و نفوذی که ایشان در بین مردم و در سطح مناسبات منطقه و عرصه بین الملل دارد، ریاست ایشان بیشتر به نفع مصالح ملی کشور خواهد بود.

 

وی گفت: قطعا اکثر نمایندگان خبرگان رهبری هم به ایشان رأی می‌دهند، چون آقای هاشمی رفسنجانی، در بین روحانیت سنتی هم محبوبیت خودش را حفظ کرده است. از طرفی حس می‌کنم حتی در بین مراجع قم، آقای هاشمی رفسنجانی چهره شناخته شده‌تر و محبوب تری است.

 

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: به هر حال افرادی که الان خیلی در خصوص ریاست خبرگان رهبری ادعا می‌کنند، هیچ سابقه‌ای در انقلاب ندارند و چند سالی است که دارند مطرح می‌شوند. از طرفی در جهت شناخت الفبای سیاسی هم در مقایسه با آقای هاشمی رفسنجانی، خیلی نمره پایینی دارند؛ این افراد ممکن است که نتوانند تصمیماتی که در رابطه با منافع ملی هست اتخاذ کنند و در صورت به دست گرفتن هیئت رئیسه خبرگان رهبری، دعواهای جناحی و حزبی ممکن است در آنجا حاکم شود و کار ملک و ملت را به جاهایی که نباید برساند، می‌رسانند.
 

 

عمالدین باقی: رفتار مجلس مقابله با افکار عمومی است

Posted: 29 Oct 2014 04:27 AM PDT

جرس: یک فعال سیاسی اصلاح طلب در خصوص عدم رای اعتماد نمایندگان مجلس به سومین گزینه پیشنهادی وزارت علوم را مقابله مجلس با افکار عمومی خواند.

 

عمالدین باقی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره عملکرد مجلس و عدم رای اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی دولت برای وزارت علوم گفت: به هر حال رییس جمهور، نماینده و منتخب اکثریت مردم است و این نوع حرکات توسط مجلس را می توان نوعی مقابله با افکار عمومی مردم تلقی کرد.
 

امید کوکبی برنده جایزه آزادی و مسئولیت پذیری علمی شد

Posted: 29 Oct 2014 04:27 AM PDT

جرس: امید کوکبی دانشجوی دکترای فیزیک اتمی در دانشگاه «تگزاس» در «آستین» که به دلیل امتناع از کمک به تحقبقات تسلیحاتی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است، از سوی سازمان غیر دولتی بین المللی «پیشرفت علم» برنده جایزه «آزادی و مسئولیت علمی» شد.

 

امید کوکبی اولین دانشجوی دکترایی است که توانسته این جایزه را بدست بیاورد. سازمان غیر دولتی امریکایی «پیشرفت علم» (AAAS) با اعلام این خبر گفت این جایزه به دلیل موضع شجاعانه کوکبی و تحمل حبس به دلیل نپذیرفتن نقض اخلاق در استفاده از تخصص علمی به او اختصاص داده شده است. سازمان «پیشرفت علم» همچنین از کوکبی که حاضر نشد تخصص خود را برای اهداف مخرب به کار گیرد و تلاشهای او برای ایجاد امید و آموزش به دیگر زندانیان قدردانی کرد.

 

به گزارش کلمه ، هیئت داوری این جایزه اعلام کرد: «این غیرمعمول است که دانشمندی آزادی اش را در معرض تهدید قرار دهد به خاطر آزادی علم و آزادی همه دانشمندان. این کاری است که این فیزیکدان ۳۲ ساله در آغاز یک راه حرفه ای امیدوارکننده انجام داده است.»

 

امید کوکبی از جوانی استعداد علمی خود را نشان داده و با رتبه ۲۹ در آزمون ورودی دانشگاه های ایران پذیرفته شد و در دو رشته فیزیک کاربردی و مکانیک در دانشگاه صنعتی شریف تحصیل کرد. پس از آن او در کاتالونیای بارسلونا در مرکز فوتونیک کارشناسی ارشد گرفت و سپس در سال ۲۰۱۰ در دوره دکترا در رشته فیزیک اتمی با گرایش لیزر در دانشگاه تگزاس آستین در امریکا پذیرش گرفت.

 

کار امید کوکبی توجه مقام‌های ایران را برای استفاده از او در سازمان انرژی اتمی ایران جلب کرد، اما کوکبی کلیه پیشنهادها را رد کرد. اما وقتی این جوان نخبه برای دیدار خانواده‌اش در سال ۲۰۱۱ میلادی ۱۳۸۹ شمسی به تهران رفته بود، بار دیگر با این درخواست مواجه شد و دوباره آن را رد کرد. اما یک روز پس از آخرین پیشنهاد، درحالی که قصد داشت برای ادامه تحصیل کشور را ترک کند، در فرودگاه تهران دستگیر و به مدت یک ماه در زندان انفرادی نگه داشته شد. او بارها مورد بازجویی قرار گرفت و حتی در زندان نیز پیشنهاد همکاری یا تهدید او و خانواده اش ادامه یافت. کوکبی به دلیل دریافت بورس تحصیلی در امریکا با دو عنوان دریافت پول غیر قانونی و همکاری با کشور متخاصم در دادگاهی محاکمه و به ده سال زندان محکوم شد. محاکمه نمایشی امید کوکبی از صداو سیما پخش شد.

 

اما امید کوکبی در زندان نیز فعالیت های علمی خود را ادامه داده و به نوشتن مقاله‌های علمی و تلاش برای انتشار آنها در مجلات علمی اقدام کرده است. امید کوکبی در سپتامبر سال ۲۰۱۳ جایزه آندره ساخاروف را از سوی انجمن فیزیک امریکا به دلیل امتناع از به کارگیری تخصص علمی در آنچه از نظر او مضر به حال بشر است، دریافت کرد. امید کوکبی در زندان نیز بیکار ننشست. او که به زبان های انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، ترکی و چینی مسلط است، در دوره زندانش، برای زندانیان آموزش زبان داشته و نیز فیزیک را با زبان و کلمات ساده و کاربردی به آنها آموزش داده است.

 

تا اینکه با حمله نگهبانان به بند ۳۵۰ که زندانیان سیاسی در آن نگهداری می شدند. امید کوکبی به محل دیگری منتقل شد.

 

پس از آن امید کوکبی به یک زندان زیر زمینی منتقل شد. جایی که در چهار توالت و حمام کوچک با صد زندانی دیگر شریک است. گزارش ها از مشکلات جسمی و بیماری‌هایی حکایت دارد که او از زمان زندانی شدن دچار آنها شده است. از جمله تپش قلب، تنگی نفس، درد در سمت چپ قفسه سینه، دندان درد و از دست دادن دندان، درد معده و سنگ کلیه. با این حال او اجازه نیافته است برای معالجه از زندان خارج شود.

 

در ماه سپتامبر ۱۸ برنده جایزه نوبل، در نامه سرگشاده ای به رهبری، خواستار آزادی فوری امید کوکبی شدند و در ماه اکتبر سعید خلیلی وکیل آقای کوکبی اعلام کرد که درخواست تجدیدنظرخواهی او از سوی دیوان عالی قضایی پذیرفته شده است.

 

هیئت داوری انتخاب کننده این جایزه اعلام کرده است که اهدای این جایزه معتبر به امید کوکبی پیامی برای همه دنیا و نیز برای زندانبانان اوست که بدانند کسانی که در قبال دانش‌شان مسولیت اخلاقی دارند، تحت حمایت معنوی قرار دارند. مراسم این جایزه طی روزهای ۱۲ تا ۱۶ فوریه سال ۲۰۱۵ در نشست سالانه انجمن پیشرفت علمی در سن خوزه کالیفرنیا برگزار می‌شود.

 

تاجزاده ﺧﻂﺎﺏ ﺑﻪ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ: ﺑﻪ ﺟﺎﻱ بگیر و ﺑﺒﻨﺪ منتقدان ﺑﻪ مجازات مفسدان ﺑﭙﺮﺩاﺯﻳد

Posted: 29 Oct 2014 12:46 AM PDT

جرس: ﻣﺼﻂﻔﻲ ﺗﺎﺟﺰاﺩﻩ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ‌اﻱ ﺧﻂﺎﺏ ﺑﻪ ﺭﻳﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎﺭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭاﺭﺩاﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ اﺣﻤﺪﻱ ﻧﮋاﺩ ﺷﺪ.

 

ﺑﻪ ﮔﺰاﺭﺵ ﻧﻮﺭﻭﺯ اﻳﻦ ﺯﻧﺪاﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ اﺯ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺮاﻱ ﻭاﺭﺩاﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﻟﻮﻛﺲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻭاﮔﺬاﺭﻱ ﺑﻴﺶ اﺯ ﺳﻪ ﻫﺰاﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ اﻓﺮاﺩ ﺧﺎﺹ ﺁﻭﺭﺩﻩ اﺳﺖ : " اینجانب برخلاف جنابعالی طرح رسانه ای مفاسد اقتصادی را اقدام علیه امنیت ملی نمی دانم برعکس معتقدم سکوت صدا و سیما درباره فسادهای اقتصادی 8 ساله از جمله در همین دو مورد و تلاش قوه قضائیه برای تهدید و سانسور مطبوعات به جو شایعات دامن می زند و تمامیت نظام را در مظان اتهام قرار می دهد. انتظار این است دست کم یک صدم همتی را که مصروف بگیر و ﺑﺒﻨﺪ منتقدان سیاسی و انتخاباتی می کنید درجهت محاکمه و مجازات مفسدان اقتصادی مبذول فرمایید."

 

ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﭘﻲ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ:

 

به نام خدا

رئیس محترم قوه قضائیه

با سلام

براساس گزارش کمیسیون اصل نود مجلس که در جلسه علنی 26 اسفندماه 92 قرائت شد، حرام خواری کلانی از واردات خودرو در سال 1391 افشا شد که توجه جنابعالی را به بخشی از آن جلب می کنم:

در آن سال کشور با کمبود شدید ارزی ناشی از تحریم نفت مواجه شد که بخش قابل توجهی از درآمدها و ذخایر ارزی میهن نیز در کشورهای خارجی بلوکه شده بود. با وجود این واردات خودرو نسبت به سال 1390 از لحاظ کمی 11% و از نظر ارزش 30/59% رشد یافت و از یک میلیارد و هشتاد و یک میلیون دلار فراتر رفت.

سهم واردات خود رو از 1/24% ارزش کل واردات در سال 90 با 34% افزایش به 2/03% در سال 91 رسید.

در فهرست اولویت های ده گانه کالاهای وارداتی خودرو در رده آخر قرار داشت پس نه فقط می بایست ارز مرجع 1250 تومانی به آن اختصاص یابد بلکه حتی مشمول دریافت ارز مبادله ای 2475 تومانی نیز نمی شد. به رغم ممنوعیت مزبور خودروها دست کم در 7 ماه اول سال با ارز مرجع وارد شدند. افزون بر آن و برخلاف گفته وزیر صنعت که تخصیص ارز مرجع برای وارد کردن خودرو از تیرماه آن سال ممنوع شد، حتی در نیمه دوم سال 91 نیز عمده خودروها با ارز مرجع وارد شدند.

تعرفه واردات خودرو از 90% در سال 90 به 45% درسال 91 کاهش یافت. به این ترتیب مابه التفاوت قیمت هر اتوموبیل وارداتی در بازار به طور متوسط به 829/307/090 ریال، بیش از 82 میلیون، طبق واقع بینانه ترین ارزیابی های کمیسیون سود وارد کنندگان 44341 دستگاه خودرو که 16239 عدد آن لوکس بود، از مرز 3600 میلیارد تومان گذشت و به رقم حیرت آور 36000 میلیارد و سیصد و پنج میلیون و 677695 ریال رسید.

جناب آقای صادق لاریجانی

حتما به یاد دارید که در سال 1391 ارز مورد نیاز دارو را تخصیص ندادند و همین مسئله اعتراض علنی وزیر بهداشت و دیگر مقامات وقت آن وزارت خانه را برانگیخت که چرا بانک مرکزی برای واردات خودروهای لوکس، لوازم آرایش، زین اسب و خوراک سگ ارز دارد اما برای دارو و تجهیزات پزشکی ندارد. شاید آمار و ارقام فوق پاسخ مناسبی به آن پرسش بدهد به هر رو اکنون بیش از 7 ماه از قرائت آن گزارش می گذرد و مردم منتظرند که قوه قضائیه نتایج پی گیری های خود را در این زمینه به استحضار عموم برساند.

رئیس محترم قوه قضائیه

ویژه خواری دیگری که در همین مورد در دولت آقای احمدی نژاد رخ داد، توزیع 3650 خودرو تولید داخلی با تخفیفات ویژه به افراد خاص به شرح زیر است:

50 دستگاه خودرو با 80% تخفیف، 200 دستگاه با 50%، 400 دستگاه با 30% و 100 دستگاه با 10% تخفیف در اختیار نفرات معرفی شده قرار گرفتند. 2000 دستگاه خودرو نیز به صورت تمام قسط و بدون اخذ سود تسهیلات به نفرات مورد نظر فروخته شدند. در این مورد نیز لازم است هرچه سریع تر بررسی های لازم را انجام دهید و نتیجه را به استحضار ملت برسانید.

جناب آقای صادق لاریجانی

اینجانب برخلاف جنابعالی طرح رسانه ای مفاسد اقتصادی را اقدام علیه امنیت ملی نمی دانم برعکس معتقدم سکوت صدا و سیما درباره فسادهای اقتصادی 8 ساله از جمله در همین دو مورد و تلاش قوه قضائیه برای تهدید و سانسور مطبوعات به جو شایعات دامن می زند و تمامیت نظام را در مظان اتهام قرار می دهد. مگر نظرسنجی معروف که خشم شما را برانگیخت نشان نداد که 89% مردم از عملکرد قوه قضائیه در برخورد با دانه درشت ها ناراضی اند؟ انتظار این است دست کم یک صدم همتی را که مصروف بگیر و بنند منتقدان سیاسی و انتخاباتی می کنید درجهت محاکمه و مجازات مفسدان اقتصادی مبذول فرمایید.

با احترام

سید مصطفی تاجزاده

انفرادی زندان اوین

آبان ماه 1393
 

نیلی از مجلس رای اعتماد نگرفت

Posted: 29 Oct 2014 12:46 AM PDT

جرس: وزیر پیشنهادی علوم از مجلس نهم رای اعتماد نگرفت.  

به گزارش خبرآنلاین، بعد از سخنان رئیس جمهور و موافقين و محالفين از مجموع 246 راي 79 نماینده رای موافق و 160نماینده هم رای مخالف و 7 نفر نيز راي ممتنع دادند.

 

پیش از این جعفر میلی منفرد به عنوان نخستین وزیر پیشنهادی علوم نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد. میلی منفرد 105رای موافق, 162 رای منفی و 32 رای ممتنع گرفت.

 

پس از او رضا فرجی دانا به عنوان وزیر پیشنهادی از مجلس رای اعتماد گرفت. فرجی دانا 159 رای موافق,70 مخالف و 32 ممتنع کسب کرد.

 

نیلی: مجوز اردوهای خارجی با من نبود/من امضا کننده نامه در سال 88 بودم نه تهیه کننده آن

پیش از رای‌گیری و پس از سخنان مخالفین و موافقین محمود نیلی احمد آبادی وزیر پیشنهادی علوم تحقیقات و فناوری پشت تریبون رفت تا از عملکرد خود دفاع کند.

  نيلي در دفاع از برنامه هاي خود گفت: دقتي که نمايندگان محترم و حساسيتشان در امور کشور به اهميت اين جمله امام که مجلس در راس امور است، واقف کرد. اگر اجازه بدهيد بخشي از صحبت هايم را به ارائه برنامه هايم پاسخ بدهم و بخشي را هم پاسخ به منتقدان باشد.

 

اهم اظهارات وزير پيشنهادي در ادامه مي آيد:

من وزير پيشنهادي وزارتخانه اي هستم که بيش از 4 ميليون دانشجو و جمعي از اساتيد و متفکران و متخصان کشور تحت پوشش آن است. وظيفه آن وزارتخانه نقش اساسي و هدفمند است . يکي از متوليان اصلي اجرايي سياست هاي کلي علم و فناوري ابلاغي رهبري است. نيروي کار ، منابع و ... در درجه دوم اهميت است. آنچه که ثروت اصلي کشور است دانش است. اين ديدگاه ايشان نشان مي دهد که کشور بايد در چه جهتي گام بردارد. تربيت نيروي انساني متخصص ، مومن و متعهد از ديگر وظايف وزارت علوم تحقيقات و فناوري است. تحقق سند جامع علمي کشور و ارتقا علوم انساني و مشارکت در توسعه و پيشرفت کشور آنگونه که نظر رياست جمهوري است از وظايف اين وزارتخانه کليدي است. اما تحقق اين وظايف منوط به اين شرايط است:

*دانشگاه نبايد باشگاه سياسي چپ و راست باشد.

*ايجاد فضاي با نشاط علمي .

*اعتماد به فرهيختگان و نخبگان دانشگاهي و بهره گيري از ظرفيت هاي آن ها

*تناسب و تعادل ميان نيازهاي جامعه و رشته هاي تحصيلي

*ارتقا دانشگاه ها از نسل اول و دوم به دانشگاه هاي کارآفرين

سازو کاري فعلي دانشگاه ها تحقق مطالبات مقام معظم رهبري را دشوار ساخته است. با وجود استايد مبرز در دانشگاه ها تحول در دانشگاه ها ضروري است. جهت گيري دانشگاه ها بايد بر اساس نيروهاي کارآفرين باشد. در اين جهت نگاه يگپارچه و هماهنگ در سياست ها و برنامه ريزهاي آموزشي و پژوهشي و مالي و برنامه ضروري است.

توچه به کيفيت و گذر از کميت گرايي، توجه به اقتصاد آموزش عالي و توجه به نگاه رهبري درباره اقتصاد مقاومتي . نکته مورد توجه دولت و نمايندگان ارتباط موثر بين دانشگاه ها بين دستگاه هاي دولتي و خصوصي است. من شخصا سال ها در اين موضوع مطالعه کرده ام و تخصص دارم. شايد دانشگاه فني دانشگاه تهران را بتوان به عنوان يک الگو در اين زمينه مورد بررسي قرار بگيرد. توجه به سازمان ها که بتواند نيازهاي دستگاه هاي اجرايي را محقق بسازد از برنامه هايي است که بايد مورد توجه وزير علوم و تحقيقات قرار بگيرد.

نکته ديگر توسعه متوازن آموزش عالي يا عدالت در آموزش عالي است. توجه به مناطق محروم از موارد مورد توجهي است که در صورت توفيق به کسب راي نمايندگان انجام خواهم داد. يک شرط ديگر براي اين لازم است و اينکه اين وزارت خانه صاحب وزير بشود. اميدوارم اين نقص رفع بشود.

اجازه بدهيد به نکاتي درباره مديريت برنامه ها و شخص من ذکر شد پاسخ هايي را عرض کنم. اولين نکته در مورد توان مديريتي من هست. جناب آقاي نادران همکار ما در دانشگاه تهران هستند. در اين 4 ماه مديريت من را تحت نظر داشته اند. اداره دانشگاه تهران با آن وسعت و حساسيت ها بدون سابقه مديريتي امکان پذير نيست. دوستان مي دانند که مشکل ها معمولا همان روزهاي آغازين شروع مي شود. دانشکده فني دانشگاه تهران به لحاظ عده و عده از بسياري از دانشگاه هاي ايران بزرگتر است. مديري که براي دو دوره و بر اساس نظر اعضاي هيئت علمي انتخاب مي شود نمي تواند داراي ضعف مديريتي خاصي باشد. رئيس دانشگاه تهران که با نظر 2500 عضو هيئت علمي انتخاب مي شود نمي تواند سابقه مديريتي ضعيفي داشته باشد.

 

نکته ديگر اردوي دانشگاهي دانشجويان در کرج بود. اگر خلافي بر خلاف انچه که بر اساس موجز داده شده است دانشگاه برخورد مي کرد و مي کند. آقاي اکبريان هيچ سندي را ذکر نکردند.

 

تا امروز من سندي نديدم. تنها چيزي که دارم، گزارش مکتوب معاون فرهنگي دانشگاه تهران و رئيس پرديس کشاورزي و مابع طبيعي دانشگاه تهران است. گزارش مکتوب اين عزيزان وجود دارد و هيچگونه تخطي از مجوز داده شده وجود ندارد. مجوز در کمال آرامش برگزار شده است. مجلس در زمان عزاداري بوده و مجلس با قرائت فاتحه براي آيت الله مهدوي کني آغاز شده است. اگر چيزي خلاف اين وجود دارد به من ارائه کنند و من وظيفه دارم بر اساس مقرار اقدام کنم. من به مديران دانشگاه اعتماد و ايمان دارم که بر خلاف خطوط قرمز ترسيم شده از طرف رهبر انقلاب عمل نخواهند کرد.

 

در خصوص نامه 88 عضو هيئت علمي دانشگاه تهران صحبت کردند. اولا شما زمان و مکان را در نظر بگيريد. در 88 دوبار به دانشگاه تهاجم شد که مورد تقبيح رهبري هم قرار گرفت. در 16 آذر به دانشکده فني تهاجم شد و تاثير بسيار منفي در روحيه دانشجويان داشت. متاسفانه کساني که بر خلاف مصالح کشور قدم بر مي دارند همواره مي خواهند به جوانان القا کنند که ملجا و پناهگاه شما در خارج از مرزهاي ايران است. اين نامه نشان داد که آن کسي که نقش پدرانه براي آنها دارد رهبر انقلاب است. در اين نامه به هيچکس تعدي نشده است. اگر دوستاني که در آن زمان بودند مراجعه کنند که تاثير بسيار جدي بر روحيه جوانان داشت و مانع جداشدن جوانان از کشور و انقلاب شد و يک فضاي آرامي را در دانشگاه شد. شما به امضا کنندگان اين نامه نگاه کنيد هيچ خط سياسي را در آن ها نمي بينيد.

 

گفته شده که من از جمع کنندگان و تهيه کننده آن بوده ام. من يکي از امضا کنندگان بودم. به نظر من اين يک اقدام بسيار موثر و مفيد در جهت مصالح انقلاب بود.

در مورد اردوهاي مختلط صحبت کردند. احتمالا اين اردو در زمان رياست من در دانشکده فني بودم. مجوز اردوهاي خارجي با رئيس پرديس ها نيست بلکه با رئيس دانشگاه است. لذا مجوز آن اگر صحيح هم باشد من صادر نکرده ام. اگر شما به متوسط معرفي سرپرستان دانشگاه توجه فرموده باشيد معمولا يک دوره چندماهه لازم بوده است. اين تقاضاي شوراي انقلاب فرهنگي است که مدير و سرپرست مديريت خود را نشان بدهد تا شورا بتواند تصميم گيري کند. بديهي است که دانشگاه تهران با آن مديريتي که دارد اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي نياز دارند که عملکرد مدير را مورد بررسي قرار بگيرد. قانون اجازه مي دهد که سرپرست تا 6 ماه مسئوليت دانشگاه را داشته باشد. از زماني که من سرپرست شده ام 4 ماه نمي گذرد.

 

يکي از نمايندگان فرمودند که براي ما بيش از آنچه که بيان مهم است عملکرد مهم است. من مي خواهم به همين نکته دوستان را توجه بدهم. من 8 سال در دفاع مقدس در خدمت انقلاب بوده ام. از بورسيه اي که به من داده شد براي شرکت در دفاع مقدس انصرف دادم. عملکرد 8 ساله من در اين مدت بيانگر ديدگاه ها و نظريات من هست. من 7 سال مسئوليت پرديس دانشکده هاي فني را داشتم. دانشکده فني که هست و اعضاي هيئت علمي هم هستند ، دانشجويان هم هستند، در بيان مخالفان من موضوع خاصي را نديدم که بخواهم پاسخ بدهم. نمايندگان محترم من يک مدير اجرايي صرف نيستم، من اگر نتوانم تحولي در حوزه مديريت خودم ايجاد کنم هيچ مسئوليتي را نمي پذيرم. آموزش عالي نيازمند تحول است.

 

درباره اظهارات برخی نمایندگان درباره مواضع من درباره فتنه بايد بگويم که ما درباره اینکه همکاران من مرتبط با فتنه بودند؛ تا به امروز هیچ یک از همکاران و خود من چه در گذشته و تا به امروز خطوط قرمز ترسیم شده توسط مقام معظم رهبری را زیر پا نگذاشتند و نخواهند گذاشت. یک مورد را شما پیدا نمی‌کنید که همکاران من یا خود من خارج از این چارچوب در زمان مسئولیت‌شان این اتفاق افتاده باشد و خطوط قرمز نظام را زیر پا گذاشته باشند

 

اما سخن پایانی من، با توجه به اتمام وقت؛ نمایندگان محترم، اگر افتخار خدمت در سمت وزارت نصیبم شد، که خدا را شاکرم و اگر مصلحت دیگری شما اندیشیدید، باز خدا را شاکرم که همه امور در دستان با اراده اوست و تنها او می‌داند که خیر و صلاح ما در چیست. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد

 

جوابیه پدر محسن امیراصلانی درباره اتهام تجاوز

Posted: 29 Oct 2014 12:24 AM PDT

جرس: پدر «محسن امیراصلانی» مردی که روز دوم مهر سال‌جاری اعدام شد، در واکنش به مطلبی تحت عنوان «اعدام به جرم تجاوز، نه ارتداد» که در روزنامه شرق منتشر شده بود، جوابیه‌ای را به این روزنامه ارسال کرده است.


وی در این جوابیه اتهامات منتشره در مطلب روزنامه شرق را بر اساس پرونده غیر واقعی خوانده و درباره جزئیات پرونده پسرش توضیحاتی را ارائه کرده است.


متن این جوابیه را در زیر می‌خوانید:

 

در مورخ 24مهرماه 93 مطلبی تحت عنوان «بازخوانی شرق از یک پرونده» منتشر کرده است که ذیل تیتر «اعدام به جرم تجاوز، نه ارتداد» مشخصا به پرونده اعدام اخیر فرزندم محسن امیراصلانی اشاره دارد.

 

از آنجا که این مطلب خلاف رویه همیشگی روزنامه «شرق»، بدون ذکر نام نویسنده منتشر شده و سرشار از اتهامات و موضوعات خلاف واقع درخصوص پرونده فرزندم می‌باشد. امیدوارم حسب قوانین مطبوعاتی با انتشار این جوابیه در اولین نوبت انتشار روزنامه پس از وصول و در همان صفحه و محل، به رسالت مطبوعاتی و شرف خبرنگاری پایبند بوده و با تاسی به سابقه روشن روزنامه وزین «شرق» در نشر بی‌طرفانه اخبار، زمینه تنویر افکارعمومی را فراهم آورید.

 

نخستین جمله روزنامه «شرق» این است: بازخوانی «شرق» از یک پرونده و برای من و وکلای پرونده محسن، پس از خواندن تمام مطلب، این سوال ایجاد می‌شود که آیا حقیقتا خبرنگار «شرق» پرونده محسن را مطالعه کرده؟ یا این موارد مطرح‌شده در مطلب «شرق» از مسیر دیگری در اختیار نویسنده قرار گرفته است؟

 

چراکه در بازخوانی «شرق» از پرونده محسن آورده شده است: پلیس بعد از شکایت مرد جوان به محل تشکیل کلاس‌ها رفت (نقل از متن «شرق») و در جای دیگری آورده است: «13زن دیگر نیز با طرح شکایتی از این مرد، اعلام کردند توسط وی مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.» (نقل از متن «شرق»)

 

حال آنکه دستگیری محسن مستقیما توسط اطلاعات استان تهران انجام گرفته و با دستور مستقیم سعید مرتضوی دادستان وقت.

 

و اما عدد 13شاکی زن. این عدد از کجا استخراج شده؟ چون پرونده محسن سه‌نفر شاکی داشت که در همان دادگاه اولیه ادعاهای یک‌نفر بی‌اساس و از طرف او تبرئه اعلام شد و در نهایت دوشاکی وجود داشت که شکایت آنها دوبار با دلایل روشن و به تفصیل از سوی شعبه31 دیوان مردود اعلام گردید. و سوال بزرگ همچنان باقی است که چگونه دوشاکی تبدیل به 13نفر شدند؟ و این همصدایی جهت‌دار با برخی روزنامه‌های شناخته‌شده نظیر کیهان مورخ پنجم‌مهرماه 93 که تیتر زده بود «اعدام جنایتکاری با ده‌ها شاکی خصوصی» از کجا سرچشمه می‌گیرد؟

و باز سوال آغازین که: اگر بازخوانی از این پرونده واقعا توسط خبرنگار «شرق» صورت گرفته، عدد 13شاکی خصوصی در کجای پرونده منعکس است؟!

مطابق بازخوانی«شرق» از پرونده محسن: وی آنها را به خدا و بزرگان دین اسلام نزدیک کرده و پس از آنکه تعدادشان زیاد شد (حدودا 40نفر!) آنها را به هتل و مکان تفریحی می‌برد و در راستای تقرب بیشتر به خداوند از آنها می‌خواهد که با هم روابط جنسی خارج از عرف داشته باشند!!! (استغفرالله)

و در جای دیگری از بازخوانی «شرق» آمده: ... آن مرد در همان مدتی که در اردو (هتل) بودیم به همسرم تجاوز کرده بود. حرف همسرم را قبول نکردم و با متهم تماس گرفتم. او قبول کرد که به همسرم تجاوز کرده! و من هم نباید ناراحت شوم!! او نشانه‌ای از بدن همسرم داد که متوجه شدم واقعا با زنم رابطه داشته است!!!

از این مضحک‌تر آیا می‌شد خیالپردازی کرد؟ یعنی کسی به زن کسی تعرض می‌کند و نه‌تنها کتمان نمی‌کند بلکه نشانی بدن زن را هم به شوهرش می‌دهد که طرف مطمئن شود؟!
اما واقعیت ماجرای شکایت این سه‌زن (که بعد‌تر از جانب شکایت یک نفر هم تبرئه اعلام شد)

محسن امیراصلانی در اردیبهشت85 با گزارش سازمان اطلاعات استان تهران و دستور سعید مرتضوی دادستان وقت تهران با اتهام: بدعت در دین و توهین به حضرت‌یونس به‌همراه همسر و تعدادی از شاگردانش دستگیر و به بند209 زندان اوین منتقل شد و پس از بازجویی‌های مفصل از او و همسرش و برخی شاگردانش، پرونده‌ای تشکیل و به بازپرسی دادسرای ارشاد ارجاع داده می‌شود که در همان نخستین مرحله بازپرسی، بازپرس درخصوص صرف ادعای تجاوز به عنف شکات، موضوع را فاقد دلایل اثباتی اعلام می‌دارد و عقیده بر منع تعقیب دارد (ص116 پرونده و تاکید مجدد ص124) اینکه چگونه با این منع تعقیب پرونده در همان‌‌جا مختومه نشد و کار به هشت‌سال‌ونیم زندان و در نهایت اعدام کشید شرح مفصل دیگری است که زمان و فرصت مناسب طرح می‌خواهد!

به هرروی، در زمانی که محسن به اتهام بدعت در دین و توهین به حضرت‌یونس محاکمه شده و دوسال‌ونیم حبس برایش مقرر کرده بودند و ما گمان می‌کردیم پس از گذراندن مدت محکومیت آزاد خواهد شد، پرونده جدیدی برای او تشکیل شد با همان شاکیان. که یک‌نفر از آنها یک خانم مجرد و دیگری یک خانم متاهل بودند که به نظر می‌رسد، در گزارش روزنامه «شرق» روایت همسر همان خانم آورده شده که از قضا این آقا از مسوولان حراست یکی از نهاد‌های مالی کشور بوده که مدت‌ها در کسوت شاگرد محسن در کلاس‌های او شرکت می‌کرد و بعدتر‌ها همراه سایر ماموران امنیتی محسن را از زندان اوین به دادگاه می‌آوردند!

در پایان به دلیل وجود موضوعات بسیارزیاد و خلاف‌واقع و جهت‌دار روزنامه «شرق» به رای‌ها و مراحل رسیدگی، چندپاره از آرای دیوانعالی کشور (عالی‌ترین مرجع رسیدگی قضایی کشور) را که در سه‌نوبت و در مقاطع مختلف آرای صادره از دادگاه انقلاب (قاضی صلواتی) و دادسرای کیفری را نقض و اعلام برائت کرده‌اند، به محضر خوانندگان و حقیقت‌طلبان عرضه می‌کنم:

1-امید است معنای عبارتی که در ذیل عینا از رای موجود در پرونده آن مرحوم می‌آید برای شما شفاف و واضح باشد: «... چرا که طریقت ادعایی (زنای به عنف) در آن تاریخ مدلل نبوده و در هیچ محکمه‌ای به اثبات نرسیده است!!!» (سطر13 از صفحه‌هشت رای دیوانعالی کشور صادره در مورخ 07/06/90)

2- نوشته‌اید: «پرونده... به دادگاه انقلاب فرستاده شد و با توجه به اتهام افساد فی‌الارض محکوم شد و... شعبه 31دیوانعالی کشور اعلام کرد با توجه به اینکه تعدادی از شکات اعلام کرده‌اند مورد تجاوز به عنف قرار گرفته‌اند... باید در دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گیرد» کجای رای چنین چیزی را نوشته؟؟!!

نخیر اینچنین نیست دیوانعالی کشور معتقد بود رای صادره از دادگاه انقلاب (قاضی صلواتی) باید نقض شود به دلیل اینکه عنوان اتهامی افساد فی‌الارض نیست چراکه «...تجمیع اتهامات جدید (زنا) از یک طرف و عناوین اتهامی سابق (اتهامات عقیدتی) بدون اقدامات قانونی مقتضی از سوی مراجع ذی‌صلاح فاقد وجاهت قانونی و شرعی اعلام می‌گردد (ص هشت رای شعبه 31دیوان)» و در همان صفحه می‌آورد: «اقدام شعبه... در مورد اتهام انتسابی جدید!!! متهم (تجاوز به عنف و اکراه... اولا فاقد مرزشرعی و قانونی است، ثانیا نفس عمل مصادره به مطلوب است، چرا که طریقت ادعایی (زنای عنف)... در هیچ محکمه‌ای به اثبات نرسیده است»

3- در جای دیگری از بازخوانی شما آورده‌اید: «... این بار شعبه 31دیوان رای را به دلیل اینکه از همه شاکیان تحقیق به عمل نیامده و به اعمال مجرمانه او درخصوص توهین به مقدسات رسیدگی نشده بود نقض و پرونده را به شعبه هم‌عرض ارسال کرد...» نه بزرگواران، اینچنین نیست؛ لطفا عین متن رای را بخوانید: «چون دلایل کافی برای اثبات زنای‌به‌عنف کافی نیست، به‌خصوص اینکه پزشکی قانونی نیز اظهار عقیده در پرونده ندارد علیهذا ضمن نقض رسیدگی به شعبه دیگر محول می‌گردد» (ص451 پرونده)

4-در همان ستون آورده‌اید «... از آنجایی‌که یک شعبه دیوانعالی کشور نمی‌توانست برای سه‌بار حکم یک پرونده را نقض کند، مطابق قانون باید مرجع دیگری به پرونده رسیدگی کند، به همین دلیل شعبه31 دیوانعالی کشور و دادگاه کیفری استان اختلاف نظر پیدا کردند!!!» مگر ما قانون آیین دادرسی نداریم که بین دیوان و دادگاه کیفری استان اختلاف نظر پیدا شده؟!! مگر اختلاف‌نظر بین دادگاه عالی (دیوان) و دادگاه تالی (کیفری) در قانون معنا دارد؟؟؟ اختلاف نظر بین دودادگاه هم‌عرض قانونی است، مطابق قانون دادگاه تالی موظف به پذیرش نظر دادگاه عالی است و، حقیقت اینست که در این مرحله دادگاه کیفری استان قویا تخلف قضایی نموده است و پرونده قریب یکسال‌واندی در دفتر رییس دادگاه کیفری استان خاک می‌خورد!!! چرا؟

پاسخ این سوال و سوالات و ابهامات بسیار درخصوص پرونده محسن و از جمله چاپ همین مطلب کذب در روزنامه «شرق» هم بخش دیگری از پرونده اعدام محسن امیراصلانی است.

پاسخ روزنامه شرق به جوابیه
با احترام به خانواده مرحوم امیراصلانی و با تاکید بر اینکه گزارش «شرق» فاقد هرگونه سوگیری خاص بوده و در کل گزارش «شرق» هم هیچ نامی از متهم منتشر نشده بود. پیرامون جوابیه ارسالی خانواده آن مرحوم نکاتی قابل‌تامل است:

1- تنظیم‌کننده محترم جوابیه، با اندکی دقت و مرور آرشیو «شرق» متوجه می‌شدند، مطالب صفحه «حوادث» روزنامه - به غیراز موارد استثنایی و نادر - بدون ذکر نام منتشر می‌شود. بنابراین، انتشار گزارش مورد اشاره ایشان بدون ذکر نام گزارشگر، «خلاف رویه همیشگی روزنامه «شرق»» نیست.

2-در بخشی از جوابیه آمده است: «پرونده محسن سه‌نفر شاکی داشت که در همان دادگاه اولیه ادعاهای یک‌نفر بی‌اساس و از طرف او تبرئه اعلام شد و در نهایت دوشاکی وجود داشت... .» این بخش از جوابیه که البته در خبر اولیه روزنامه «شرق» نیز به همین شکل منعکس شده بود؛ خود تاییدی است بر تیتر محتوای گزارش «شرق»؛ زیرا این جملات بیانگر آن است که متهم با شکایت خصوصی تحت پیگیرد قرار گرفته و شکات خصوصی نیز عنوان اتهامی تجاوز به عنف را مطرح کرده بودند.

تیتر روزنامه «شرق» نیز دقیقا همین مطلب بود: «اعدام به جرم تجاوز، نه ارتداد.» اصولا؛ جرم ارتداد ارتباطی با شاکی خصوصی ندارد همان‌گونه که مرجع رسیدگی‌کننده به آن نیز محاکم کیفری استان نیست البته لازم به ذکر است تعداد شکات در مراحل‌اول بیشتر بود و بسیاری از آنان در مراحل مختلف و بنا به دلایل گوناگون از پیگیری پرونده صرف‌نظر کردند که این اتفاق منحصر به این پرونده نیست و نمونه‌های متعددی از آن وجود دارد که می‌توان با رجوع به آرشیو روزنامه‌ها نمونه‌های متعدد را یافت. نام و تاریخ شکایت شکات که البته تعداد آنها از 13نفر بیشتر است و برخی از آنان مرد هستند و شکایت خود را با عناوین مختلف مطرح کرده‌اند در پرونده وجود دارد.

این شکایت‌ها طی دوره چهارماهه مطرح و ضمیمه پرونده شده است. ضمن اینکه تعداد شکات این پرونده، موضوعی نیست که فقط روزنامه «شرق» یا «کیهان» به آن اشاره کرده باشند بلکه در رسانه‌های دیگر نیز به این موضوع توجه کرده‌اند. به عنوان مثال در خبر روزسوم مهر93 روزنامه «اعتماد» نیز با عنوان «اعدام مدعی دروغین روان‌درمانی به اتهام آزار زنان» گزارش داد: «...در ادامه، با تحقیقات تخصصی مشخص شد متهم با ادعای عرفان و روان‌درمانی افراد زیادی را اغفال کرده و علاوه بر آزار و اذیت زنان از تعداد زیادی پسر نیز اخاذی کرده کرد.» بنابراین اخبار مربوط به این پرونده نه‌فقط در روزنامه «شرق» بلکه در رسانه‌های دیگر نیز به تفصیل منتشر شده و همین امر نفی‌کننده بخشی از جوابیه است که مدعی شده مطلب «شرق» از مسیر دیگری در اختیار نویسنده قرار گرفته است.

3-نویسنده جوابیه بخش دیگری از مطلب روزنامه «شرق» را که درباره بردن افرادی به اردو و تجویز رابطه نامشروع بوده، نفی کرده است. روزنامه «شرق» بنا به ملاحظاتی از ذکر تمام جزییات مندرج در پرونده خودداری می‌کند نویسنده جوابیه سعی دارد با استناد به مطالب مندرج در پرونده و آراء دیوانعالی کشور ادعای خود را به اثبات برساند، اما فقط بخشی از اسناد مربوط به این «دیوان» را به‌صورت گزینشی مورد استناد قرار داده است و از نقل قسمت اصلی آن و حکم قطعی، خودداری می‌کند.

4-نویسنده جوابیه بخشی از مطلب «شرق» را مضحک و خیالپردازی دانسته است حال آنکه همان بخش در پرونده وجود دارد و همان‌طور که در گزارش روزنامه آمده است، شوهر یکی از شکات آن ادعا را مطرح کرده است در واقع این مطلب، نقل‌قول از مندرجات پرونده است. اما پاسخ متهم درخصوص اتهام تجاوز به این زن نیز شایان توجه است. متهم روز اول‌مرداد سال85 در شعبه‌هفتم دادسرای ارشاد تهران با این شاکی مواجهه حضوری داده می‌شود. شاکی در این جلسه بر وقوع زنای‌به‌عنف تاکید می‌کند و متهم اگرچه این اتهام را رد می‌کند در دفاع از خود مدعی می‌شود شاکی خواب دیده و دچار توهم شده است.

همچنین متهم در جلسه دیگری که روزسوم شهریورسال88 در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد بار دیگر ادعای شاکی را با «خواب‌دیدن» او توجیه کرد آیا این عجیب نیست که زنی خوابی ببیند، بر اساس آن خواب شکایت و پرونده را سال‌ها پیگیری کند و متوجه نشود اصل ماجرا «خواب» و‌ «توهم» بوده است؟ آیا اصولا چنین دفاعی توسط متهم منطقی است؟

5-« شرق» درباره مرجع صادرکننده دستور جلب و ضابط قضایی مربوطه اظهارنظری نکرده اما آنچه مسلم است پرونده متهم با اتهام تجاوزبه‌عنف به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است. نویسنده جوابیه ذکر کرده بازپرس در دادسرا عقیده داشت برای متهم باید درخصوص اتهام تجاوز به عنف قرار منع تعقیب صادر شود و این موضوع را عجیب دانسته که چگونه پرونده با این منع تعقیب مختومه نشده است؟

هرکس که با قوانین آشنایی داشته باشد، می‌داند اصولا اتهام تجاوزبه‌عنف در دادسرا قابل رسیدگی نیست و بازپرس به لحاظ قانونی نمی‌تواند برای متهمان به تجاوز‌به‌عنف قرار منع تعقیب یا قرار مجرمیت صادر کند بنابراین اگر در دادسرا برای متهم درخصوص اتهام تجاوزبه‌عنف قرار منع تعقیب صادر شده، امری خلاف قانون اتفاق افتاده که از قضا به نفع متهم بوده است. نویسنده محترم جوابیه سعی دارد با تکذیب خبر روزنامه «شرق» حکم صادره علیه متهم را اقدامی خارج ازچارچوب نشان بدهد و به اثبات برساند خبر چاپ‌شده از «مسیری دیگر» در اختیار روزنامه قرار گرفته است.

اگر واقعا این‌گونه است و اصولا به «مسیری دیگر» نیاز بود چرا طبق مطالب مندرج در همین جوابیه بازپرس در همان ابتدا چنین نظری می‌دهد، چرا «دیوانعالی کشور» دوبار حکم اعدام را نقض می‌کند و چرا متهم در نهایت از اتهام تجاوز به شاکی‌سوم کاملا تبرئه می‌شود و چرا روند رسیدگی به پرونده تا این حد طولانی می‌شود؟

6-در جوابیه آمده است محسن به اتهام بدعت در دین و توهین به حضرت‌یونس به دوسال‌ونیم حبس محکوم شد و در حالی‌که آنها در انتظار آزادی او بودند پرونده دیگری برای وی تشکیل شد. این بخش از جوابیه با بخش دیگری از اظهارات نویسنده در تضاد است زیرا اتهام تجاوزبه‌عنف، بنا به تایید نویسنده از همان ابتدا و در سال85 هنگامی که پرونده در دادسرا مطرح بود وارد شد و در حکم دوسال‌ونیم حبس نیز اشاره‌ای به این عنوان اتهامی نشده بود. بنابراین، واضح است که این بخش از پرونده همچنان در حال رسیدگی بود و نه در دوران گذراندن محکومیت و نه در دوران پس از آن؛ نه پرونده جدیدی تشکیل شده است و نه اصولا می‌شد برای آزادی فردی انتظار کشید که عنوانی اتهامی با مجازات مرگ به او نسبت داده شده است.

ضمن اینکه محکومیت اول متهم فقط به مسایل مذهبی مربوط نمی‌شود بلکه او طی دادنامه شماره1675 صادره از شعبه1084 دادگاه عمومی جزایی تهران علاوه بر اتهامات مطروحه در جوابیه به دلیل تحصیل مال نامشروع از طریق برپایی کلاس‌های خرافه‌گرایی، اشتغال به امور پزشکی بدون داشتن جواز لازم قانونی، عمل منافی عفت نیز محکوم و مستحق حبس، شلاق، جزای نقدی و استرداد اموال محکوم شده بود که البته شعبه31 دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره 3127 بخشی از مجازات را حذف و مابقی را ابرام کرده است.

ضمن اینکه همان‌طور که در جوابیه ذکر شده متهم از باب توهین و بدعت در دین یک‌بار محکومیت قطعی دریافت و مجازات خود را تحمل کرده است بنابراین محکومیت‌دوم (اعدام) به لحاظ قانونی و منطقی نمی‌تواند با پرونده‌ای که حکم آن در سال85 قطعی شده، ارتباط داشته باشد و به همین دلیل است که وقتی متهم در شعب79و72دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می‌شود فقط اتهام تجاوزبه‌عنف به او تفهیم می‌شود. در واقع این بخش از جوابیه بازهم تاییدی بر خبر روزنامه «شرق» است و نشان می‌دهد مبنای حکم اعدام، اتهام توهین و بدعت نبوده و پرونده این اتهام، سال‌ها قبل مختومه شده بود.

7-بخش عمده‌ای از جوابیه به یکی از آراء دیوانعالی کشور اشاره دارد. کاملا واضح است که هرپرونده قضایی مراحل مختلفی را طی می‌کند و در مواردی که حکم مرگ مطرح است دیوانعالی کشور پرونده را بعد از صدور رای بررسی می‌کند. دیوانعالی کشور مرجع صادر‌کننده رای نیست و فقط مرجع نظارتی است. اگر حکم صادره مورد تایید قرار بگیرد پرونده وارد مرحله بعدی می‌شود اما اگر حکم نقض یا نقص در تحقیقات گرفته شود حسب مورد پرونده به شعبه هم‌عرض صادره‌کننده رای یا همان شعبه ارجاع می‌شود تا جلسات رسیدگی باردیگر برگزار شود. در این پرونده متهم ابتدا در شعبه79دادگاه کیفری استان تهران به جرم‌ تجاوز‌به‌عنف به اعدام محکوم می‌شود اما دیوانعالی کشور رای را نقض و پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌کند.

ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض به معنای آن است که دیوانعالی کشور همچنان نوع اتهام را «تجاوزبه‌عنف» می‌داند در غیر این‌صورت اعلام می‌کرد به دلیل نوع اتهام مثلا «ارتداد» مرجع دیگری صالح به رسیدگی است وقتی چنین اتفاقی نیفتاده یعنی عنوان اتهامی همچنان «تجاوزبه‌عنف» است. متهم این‌بار در شعبه72 محاکمه و بازهم به اعدام محکوم می‌شود و دیوانعالی کشور بار دیگر رای را نقض می‌کند. پس از آن پرونده به مسیر قضایی ادامه می‌دهد تا اینکه در نهایت شعبه13 دیوانعالی کشور حکم اعدام را تایید می‌کند.

مدافعان متهم فقط به یکی از آراء دیوانعالی کشور استناد می‌کنند و اتفاقا این رای همانی است که قطعی محسوب نمی‌شود حال آنکه در رای قطعی دیوانعالی کشور آمده است: «... ضمن رد اعتراض محکوم‌علیه (حکم) عینا تایید و ابرام می‌گردد. بدیهی است کلیه آراء صادره بعد از این حکم بلااعتبار است هر چند آنکه آنها قبلا از سوی دیوان نقض شده‌اند. رای تاییدشده دادگاه انقلاب لازم‌الاجرا است. این حکم قطعی است.» همان‌طور که در خبر اولیه «شرق» آمده بود رای دادگاه انقلاب که دیوانعالی کشور آن را تایید کرده همان حکم اعدام به اتهام افساد فی‌الارض است اما درباره اینکه چرا در بدو امر دادگاه انقلاب حکم صادر می‌کند، چرا حکم نقض و پرونده به دیوان ارجاع می‌شود و... در خبر اولیه توضیح مفصل داده شده است که نیازی به تکرار آن نیست.

درخصوص اینکه متهم چرا مفسدفی‌الارض تشخیص داده شد باید به این بخش از دادنامه قطعی دیوانعالی کشور اشاره کرد که تصریح می‌کند: «... . و با 18دلیل و با قید اینکه دلایل فوق و شواهد و قرائن موجود مجرمیت مشارالیه از جهت تشکیل جلسات خرافی منجر به ارتباط نامشروع و نهایتا تجاوز به عنف با تعدادی از شرکت‌کنندگان اناث و با توجه به اینکه رفتار و کردار متهم به صورت تکرار و عادت به منصه ظهور رسیده و عمل وی از مصادیق بارز لطمه به حیثیت اجتماع، ناموس و دین مردم تلقی و موجب مفسده عمومی و انحراف جامعه از راه حق می‌باشد با استناد آیه32 سوره‌مائده به‌عنوان مفسدفی‌الارض به اعدام محکوم کرده است...»

Tuesday, October 28, 2014

جنبش راه سبز - خبرنامه

جنبش راه سبز - خبرنامه


دیده‌بان حقوق بشر‌: حکومت ایران به آزار نسرین ستوده پایان دهد

Posted: 28 Oct 2014 11:11 AM PDT

جرس: ديده‌بان حقوق بشر از حکومت ايران خواست تا به بازداشت و آزار نسرين ستوده،‌ وکيل و فعال حقوق بشر،‌ پايان داده و به او اجازه دهد مخالفت مسالمت آميز خود را ابراز کند.

 

این سازمان در بيانيه‌ای که روز سه شنبه ششم آبان منتشر کرد،‌ همچنين از حکومت ايران خواست تا به دخالت در امور داخلی کانون وکلای ايران پايان دهد.

 

به گزارش رادیوفردا، در بيانيه دیده‌بان حقوق بشر تاکيد شده است که هم حکومت ايران و هم کانون وکلا بايد اطمينان دهند که با هيچ وکيلی به دليل دفاع از موکلانش برخورد انضباطی صورت نخواهد گرفت و هر اقدامی در اين جهت نيز بايد به شکل عادلانه و مستقل انجام گيرد.

 

رضا خندان، ‌همسر خانم ستوده،‌ به این سازمان گفته است که نيروهای امنيتی روز شنبه، سوم آبان، اين وکيل دادگستری و حداقل ۱۰ تن ديگر که تلاش کرده بودند تجمع مسالت آميزی را مقابل وزارت کشور در تهران برگزار کنند، ‌بازداشت کردند. اين تجمع قرار بود در اعتراض به اسيدپاشی‌ها در اصفهان صورت بگيرد.

 

دو روز قبل از اين بازداشت‌ها،‌ تجمع بزرگی در همين ارتباط در مقابل وزارت کشور صورت گرفته بود.

 

خانم ستوده به ديده‌بان حقوق بشر گفته است، کسانی که با او بازداشت شده بودند پس از مدت کوتاهی آزاد شدند اما وی پس از هفت ساعت بازجويی در وزارت اطلاعات آزاد شد.

 

همسر خانم ستوده پيشتر در صفحه فيس بوکش نوشته بود که گيتی پورفاضل و عباس جمالی، دو وکيل دادگستری، و دو فعال سياسی به نام پيمان عارف و فريد روحانی جزو بازداشت شدگان بودند.

 

نسرين ستوده همچنين به ديده‌بان حقوق بشر گفت: ماموران وزارت اطلاعات او را تهديد کردند که او را به «محاربه با خدا» که مجازات مرگ را به دنبال دارد،‌ متهم خواهند کرد.

 

اريک گلدشتاين،‌ معاون مدير بخش خاورميانه ديده‌بان حقوق بشر،‌ از آنچه آزار و اذيت «يک وکيل محترم که به صورت مسالمت آميز از حقوق بشر دفاع می‌کند»، انتقاد کرد.

 

این سازمان در بيانيه خود همچنين درباره لغو پروانه وکالت نسرين ستوده به مدت سه سال، به نقل از او نوشت که اين اقدام با فشار مقام‌های امنيتی، ‌اطلاعاتی و قضايی انجام گرفت.

 

به گزارش برخی از رسانه‌ها در ايران، دادگاه انتظامی وکلا روز ۲۶ شهريور پروانه وکالت خانم ستوده را برای سه سال لغو کرد و اين در حالی بود که در هفته اول شهريورماه به اين وکيل دادگستری اجازه داده بود که به کار حقوقی خود ادامه دهد.

 

خانم ستوده اشاره کرد که قصد درخواست تجديد نظر را ندارد اما با وجود این در نظر دارد که از حقوق مدنی خود استفاده کند و در اعتراض به لغو پروانه وکالتش، در مقابل کنون وکلا تحصن کند.

 

نسرين ستوده از روز ۲۹ مهر در اعتراض به حکم دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر محروميت سه ساله‌اش از وکالت و مواردی نظير «تلاش برای محو کامل استقلال کانون وکلا و ناديده گرفتن حق دگرانديشان در انتخاب وکيل»، در مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز در تهران تحصن کرده است.

 

ديده‌بان حقوق بشر در بخش ديگری از بيانيه خود اشاره کرد که مقام‌های قضايی ايران در ساليان گذشته با بهره‌گيری از اقدامات مختلف، استقلال کانون وکلا را از بين برده‌اند.

 

از جمله این اقدامات می‌توان ‌به منع برخی از وکلای دادگستری مانند فريده غيرت، محمد علی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی در سال ۱۳۸۷ از نامزدی برای عضويت در هيات مديره کانون وکلا اشاره کرد زيرا آنان عضو کانون مدافعان حقوق بشر بوده‌اند.

 

ديده‌بان حقوق بشر همچنين اشاره کرده که در پی فشارهای امنيتی، برخی از وکلای دادگستری مجبور به خروج از ايران شدند.

 

در بيانيه اين سازمان آمده است که اصول بنيادين سازمان ملل متحد می‌گويد وکلای دادگستری بايد اجازه يابند تا کار خود را بدون ارعاب، آزار و اذيت و دخالت انجام دهند.

 

به گفته ديده‌بان حقوق بشر، اين اصول همچنين آزادی بيان را برای وکلای دادگستری به رسميت می‌شناسد.

 

اريک گلدشتاين،‌ معاون مدير بخش خاورميانه ديده‌بان حقوق بشر،‌ ممانعت از کار خانم ستوده را امتحان مهمی در تعيين استقلال حرفه وکالت در ايران و توانايی وکلا برای انجام کار خود دانست.
 

 

آیت الله منتظری؛ استبداد ستیزی تا واپسین روز حیات

Posted: 28 Oct 2014 08:34 AM PDT

نادر مرزبان
جرس: خیابان‌های اطراف بیت‌اش در آن صبح سرد آذرماه با ازدحام جمعیتی روبرو بود که بعد از شنیدن خبر٬ خود را از شهرهای کوچک و بزرگ به قم رسانده بودند. 

جمعیت عزادار و سیاه پوش در محاصره نیروهای امنیتی و آگاه از مخاطره‌هایی که پیش رو بود. شعارها آرام آرام اوج می‌گرفت و فریاد « ای مرجع آزاده آزادی ات مبارک» در فضا طنین انداز می‌شد.

ردای رستگاری

آیت الله حسینعلی منتظری برای گروه پرشمار مقلدانش تنها یک مرجع دینی نبود. او مرجعی سیاسی نیز بود و نفوذ کلامش به مذهبی‌ها خلاصه نمی‌شد. جماعت خسته و دلزده از تحمیل‌های دینی جمهوری اسلامی به مقاومت او در مقابل استبداد دینی آفرین می‌گفتند و پشت پا زدن‌اش به پست و مقام‌های حکومتی را تحسین می‌کردند. درگذشت او در اوج اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ برای هواداران جنبش سبز غم مضاعفی داشت اما از طرفی نشان می‌داد که سالها انزوای تحمیلی حکومت نتوانسته تاثیر و نفوذ او را بر مردم کم کند. آیت الله العظمی منتظری در ماه‌های واپسین حیات‌اش به عنوان پدر معنوی جنبش سبز شناخته می‌شد و در کنار «میرحسین موسوی» و «مهدی کروبی» نمادهای جنبش اعترضی ایران بود. او از سرکوبی که به نام اسلام علیه شهروندان انجام می‌گرفت آشفته بود و اعتراض‌ش به این رویه را بسیار قبل از ظهور جنبش سبز آغاز کرده بود. زمانی که نامه‌اش به آیت الله خمینی درباره اعدام‌های سال ۱۳۶۷ به برکناری‌اش از سمت قائم مقامی رهبر جمهوری اسلامی منجر شد و دوره‌ای طولانی از انزوا و حاشیه‌نشینی را برایش فراهم آورد. صداقت کلام آیت الله منتظری برای معترضان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بر اساس کارنامه‌ سیاسی‌اش سنجیده می‌شد. کارنامه‌ای که وی را به عنوان شخصیتی صریح الهجه و باورمند به اعتقاداتش نشان می‌داد که از پرداخت هیچ هزینه‌ای اباء ندارد و در مقابل قدرت عقب نشینی نمی‌کند. شهامت سیاسی و توان فقهی بالا از آیت الله منتظری یک چهره منحصر به فرد ساخت. مردی که خود یکی از بنیانگذاران اصلی انقلاب اسلامی بود و برای ولایت فقیه کتاب نوشت و آن را تئوریزه کرد اما زمانی که دید ولایت فقیه به ابزاری برای تحمیل استبداد تبدیل شده از آن اعلام برائت کرد و ولی فقیه را نیز فاقد صلاحیت رهبری خواند.

 

 

همراه با فریاد اعتراض مردم


سرکوب‌های جمهوری اسلامی علیه منتقدانش با تفسیری از فقه توجیه می‌شود که ولی فقیه را قیم جامعه می‌داند و اختیار تصمیم‌گیری و تعیین مصلحت شهروندان را به او می‌دهد. روایتی که بساط استبداد را در ایران پس از انقلاب پهن کرد و به احیای ساختارهای خودکامگی منجر شد. آیت الله العظمی منتظری در مقابل این روایت از ولایت فقیهی سخن می‌گفت که رابطه‌اش با مردم رابطه وکیل و موکل باشد نه رابطه قیم و صغیر. او اعتقاد داشت که ولی فقیه باید از جانب مردم انتخاب شود و مردم امکان بازخواست‌اش را هم داشته باشند. او در تیرماه سال ۱۳۸۸ مفهوم « ولایت جائرانه» را طرح کرد و در پاسخ به سوال فقهی محسن کدیور پژوهشگر دینی گفت: « تصدی مسئولانی که عدالت و امانتداری را از دست می دهند مشروعیت ندارد و متولی امور جامعه که با احکام شرع، موازین عقل و میثاق های ملی عمدا مخالفت کند جائر و ولایتش جائرانه است.»او در شهریور ماه سال ۱۳۸۸ سایر مراجع تقلید را نیز به یاری طلبید و از آنها خواست برای دفاع از حقوق مردم مداخله کنند. هشدار وی به مراجع این بود که سکوتشان ممکن است چنین تلقی شود که « مراجع و روحانیت موافق و موید کارهای خلافی هستند » که حکومت علیه معترضان به نتایج انتخابات اعمال کرده است.

 

لحن صریح آیت الله منتظری حاوی تاسف از بر باد رفتن امیدها به آزادی سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود و بر همین اساس در نامه به مراجع تقلید نوشته بود « اکنون در برابر مردم آگاه ایران به خاطر ستم هایی که تحت این نام و عنوان بر آنان می رود احساس شرمندگی می کنم.» وی حکومت را دیگر نه حتی ولایت فقیه بلکه ولایت نظامیان می‌دانست و در مقایسه وضعیت با دوران حکومت پهلوی می‌گفت: « هدف این نبود که ققط نام و نشان و شعارها تغییر کند و لی عملا همان مظالم و انحرافات رژیم گذشته ادامه یابد و تجاوزات به حقوق به شکل دیگری به عنوان حاکمیت دینی و ولایت فقیه جریان پیدا کند.» آیت الله منتظری کوتاه زمانی قبل از وداع با دنیا در مصاحبه‌ای به تشریح دیدگاهش درباره جنبش سبز پرداخت و گفت که « این جنبش در داخل كشور‏ ‏توانسته است فرهنگ مسالمت آمیز مطالبه حقوق تضییع شده اقشار‏ ‏وسیعی از مردم در انتخابات و حوادث پس از آن را تا حد زیادی نهادینه‏ ‏كند و از طرفی ماهیت خشن جناح تندرو و سركوبگر را به خوبی افشا‏ ‏نماید.» به باور او « شعارهای انحرافی ساختار شکن»٬ « انتظار پیروزی زودرس و عجولانه» و « اختلاف سلیقه ها در روش احقاق حقوق و امر به معروف و نهی‏ ‏از منكر » از جمله موانع رسیدن جنبش به مطالباتش بود. او با این همه از نصیحت و خیرخواهی برای حاکمیت غافل نبود و « تمكین به‏ ‏همه اصول قانون اساسی و به رسمیت شناختن حقوق ملت و عمل به آن‏ ‏» را بهترین راه برای نشان دادن حسن نیت حکومت می‌دانست.

 

پیامی که کهنه نمی‌شوند


ظهر بود و عزاداران می‌خواستند بعد از خاکسپاری برای مراسم بزرگداشت به مسجد بروند. ماموران امنیتی و نیروهای ضد شورش دیگر تحمل نکردند و با باطوم و گاز اشک‌اور به میان جمعیت آمدند و ده‌ها نفر را بازداشت کردند. بیت آیت الله منتظری ناگزیر به لغو مراسم شد و طولی نکشید که دفتر و حسینیه ایشان نیز پلمپ شد. پیامی آشکار از سوی حکومت که حالا در فقدان این مرجع تقلید هم می‌خواست عداوت و ستیزه‌جویی‌اش را نشان دهد. در این ۵ سالی که از درگذشت آیت الله می‌گذرد از نگرانی حکومت کم نشده است و فشار بر مقلدان و حامیان ایشان کماکان ادامه دارد. کتاب‌های سیاسی از انتشار محرومند و هنوز هم نهادهای امنیتی نمی‌گذارند که مراسمی در قم برای او گرفته شود. احمد منتظری اما از هواداران و مقلدانی می‌گوید که هنوز مشتاقانه به دنبال آراء و اندیشه‌های آیت الله منتظری هستند و پیام‌های وی را برای گذر از وضع موجود٬ موثر و راهگشا می‌یابند. 

سردبیر و دبیر اجتماعی دفتر خبرگزاری ایسنا در اصفهان بازداشت شدند

Posted: 28 Oct 2014 07:14 AM PDT

جرس: روز گذشته (دوشنبه ۵ آبان) ۴ نفر از کارکنان دفتر خبرگزاری ایسنا در اصفهان بازداشت شدند، دو نفر از آنها ساعاتی بعد آزاد شدند، اما زهرا محمدی، سردبیر ایسنای اصفهان و صنم فارسی، دبیر اجتماعی این مجموعه همچنان در بازداشت هستند.

 

هنوز از علت بازداشت و محل نگهداری این روزنامه‌نگاران اطلاعی در دست نیست. آریا جعفری، عکاس خبرگزاری ایسنا در اصفهان هم که از تجمع معترضان به اسیدپاشی در اصفهان عکاسی کرده بود، از چند روز پیش در بازداشت به سر می برد.

 

خبرگزاری ایسنا و چند رسانه دیگر در ایران اخیرا به علت پوشش خبری موارد اسیدپاشی در اصفهان و اعتراضات اجتماعی به این موارد، در معرض انتقاد محافظه کاران بوده اند.

 

رئیس قوه قضائیه و دادستان کل ایران گفته اند که با رسانه هایی که به گفته آنها اسید پاشی را به "امر به معروف و نهی از منکر" ربط داده اند، برخورد قضایی خواهد شد.

 

در هفته گذشته همچنین مهدیه گلرو ، از اعضای کانون شهروندى زنان، که همراه جمعى از فعالان جنبش زنان در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر در مقابل مجلس شوراى اسلامى تجمع کرده بودند، بازداشت شده بود.

 

به گزارش بی‌بی سی ، با گذشت بیش از یک هفته از انتشار گسترده گزارش های مربوط به موارد اسیدپاشی در اصفهان، برخی از مقامات ایرانی و رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران از انعکاس اخبار اسیدپاشی‌های اصفهان و اعتراض های اجتماعی به آن انتقاد کرده‌اند.

 

در تازه‌ترین واکنش‌ها، حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و عضو شورای عالی امنیت ملی در حاشیه همایش ملی پدافند غیرعامل امروز اعلام کرد: "برخی رسانه‌های زنجیره‌ای، هنوز خبر اسیدپاشی نیامده، سرمقاله‌شان آماده بود. این سم‌پاشی رسانه‌ای، از اسیدپاشی هم خطرناک‌تر است."

 

همچنین آقای فیروز آبادی گفته آنهایی که "در قضیه اسیدپاشی داد زدند، دلشان بیشتر از آنهایی که با آرامش به دنبال پیدا کردن و مجازات عاملین این جنایت هستند، نمی‌سوزد."

 

حسین طلا، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز امروز در نطق پیش از دستور خود درباره مسئله اسیدپاشی و رسانه‌ای شدن آن در مجلس ایران گفت: "این اقدام یادآور برخی سناریوهای خودساخته‌ همچون سناریوی کشته سازی خیالی سال ۷۸ کوی دانشگاه و ترور عضو شورای اسلامی شهر تهران در اولین دوره و قتل مرموز ندا آقا سلطان در سال ۸۸ است که توسط یک گروه تندروی به اصطلاح اصلاح طلب با همراهی رسانه‌های اپوزیسیون داخل و خارج همراه بود و هر روز یک بار دولت و نظام را با بحران مواجه می‌ساخت."

 

در همین حال، کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته: "باید پذیرفت اسید پاشی اخیر در اصفهان باعث خدشه دار شدن امنیت روانی در جامعه شده است. نیروهای امنیتی و انتظامی باید با دقت کامل و با سرعت عوامل اسید پاشی اصفهان را شناسایی کنند."

اعتراض ۵۰ نماینده مجلس به نطق نماینده دولت در مورد اسیدپاشی

 

۵۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس به اظهارات محمدرضا خباز، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌ جمهور اعتراض کردند.

 

آقای خباز در واکنش به پرونده اسیدپاشی در اصفهان گفته بود: "ما بدحجابی را تأیید نمی‌‌کنیم، ولی رفتار بازدارنده سبب درگیری می شود و مشکلاتی برای جامعه به وجود بیاورد."

 

اما نمایندگان معترض در نامه خود پرسیده اند: "آیا ثابت شده اسیدپاشی در راستای نهی از منکر است؟ آیا مقامات مسئول، وزیر کشور، فرمانده نیروی انتظامی و وزیر اطلاعات تائید کردند که بین جنایتکار و نهی از منکر ارتباطی بوده است؟"

 

در نیمه دوم مهرماه امسال، گزارش‌هایی غیررسمی درباره اسیدپاشی به زنان در اصفهان منتشر شد و در پی آن، مقامات پلیس اصفهان روز ۲۶ مهرماه تایید کردند که دست‌کم چهار مورد اسیدپاشی به زنان رخ داده است.

 

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی هم مدتی بعد اعلام کرد که در "دو سال اخیر ۷ یا ۸ نفر" نفر در اصفهان مورد اسیدپاشی قرار گرفته‌اند.

 

گزارش شده است که مهاجمان موتورسوار به روی زنانی که در خیابان حضور داشتند، اسید پاشیده‌اند و در ادعاهایی تایید نشده، گفته شد زنانی که پوشش آنها "نامناسب" خوانده شده است، هدف این حملات بوده‌اند.

 

مقامات رسمی ایران این ادعا را تکذیب کرده‌اند.
 

 

به جای زنان معترض به اسیدپاشی، اسیدپاشان را دستگیر کنید

Posted: 28 Oct 2014 05:52 AM PDT

بیانیه کانون شهروندی زنان در اعتراض به بازداشت مهدیه گلرو
جرس: کانون شهروندی زنان با انتشار بیانیه‌ای با اعتراض نسبت به بازداشت مهدیه گلرو، تاکید کرده است: به جای زنان معترض به اسیدپاشی، اسیدپاشان را دستگیر کنید.


 

 

به گزارش کانون شهروندی زنان، در بخشی از این بیانیه آمده است: «مهدیه گلرو» یکی از اعضای کانون شهروندی زنان است که قربانی اعتراض مدنی خود نسبت به اسیدپاشی های غیرانسانی علیه زنان شد؛ مهدیه سه روز پس از حضور در تجمع مسالمت آمیز و قانونی سی ام مهر ماه مقابل مجلس شورای اسلامی به منظور اعلام اعتراض قانونی خود در کنار یاران اش در کانون شهروندی زنان و دیگر گروه ها و فعالان جنبش زنان، متأسفانه بازداشت شد.

 

متن کامل این بیانیه آمده است:

 

اعتراضات مردمی علیه اسیدپاشی های زنجیره ای در اصفهان طی هفته گذشته شکل جدی تری به خود گرفت و از سطح مطبوعات و رسانه ها فراتر رفت و به تجمعات خودجوش مردمی کشید. در حالی که اصرار مردم برای شناسایی آمران و عاملان اسیدپاشی های اخیر و ریشه کن کردن بستر فرهنگی – فکری- سیاسی و قانونی چنین اقدامات خشونت آمیزی علیه زنان روز به روز جدی تر شده، اما متاسفانه تاکنون پس از گذشت حداقل 8 مورد اسیدپاشی در یک ماه گذشته، هنوز اطلاعات دقیق، شفاف و قابل قبولی برای افکار عمومی از سوی مسئولان ارائه نشده است، در عوض ما شاهد آن هستیم که معترضان به اسیدپاشی، مورد تهدید، بازداشت و تعقیب نهادهای امنیتی- نظارتی قرار گرفته اند.

 

«مهدیه گلرو» یکی از اعضای کانون شهروندی زنان است که قربانی اعتراض مدنی خود نسبت به اسیدپاشی های غیرانسانی علیه زنان شد؛ مهدیه سه روز پس از حضور در تجمع مسالمت آمیز و قانونی سی ام مهر ماه مقابل مجلس شورای اسلامی به منظور اعلام اعتراض قانونی خود در کنار یاران اش در کانون شهروندی زنان و دیگر گروه ها و فعالان جنبش زنان، متأسفانه بازداشت شد.

 

از این رو کانون شهروندی زنان ضمن اعتراض به دستگیری مهدیه گلرو، خواهان آزادی سریع و بی قید و شرط اوست و از مسئولان می خواهد تا به جای برخورد با معترضان به اسیدپاشی، با عوامل این اقدامات جنایتکارانه و خشونت آمیز علیه زنان برخورد نماید تا بدین وسیله احساس امنیت به جامعه و به ویژه زنان بازگردد.

 

کانون شهروندی زنان – 6 آبان ماه 1393

نگرانی از فرسودگی ساختمان محل حصر موسوی و رهنورد

Posted: 28 Oct 2014 05:31 AM PDT

جرس: میرحسین موسوی که سه سال در زندان خانگی از دسترسی به روزنامه محروم شده بود، تا جایی که خواب دیده بود در حیاط خانه اش درخت روزنامه روییده، حالا دیگر از روزنامه محروم نیست.

 

به گزارش کلمه، چند روز است که مهندس موسوی و دکتر رهنورد پس از سه سال و نیم محرومیت غیرقانونی، به دو روزنامه از روزنامه های کشور دسترسی پیدا کرده اند و همه روزه می توانند مطالب منتشر شده در این دو روزنامه را مطالعه کنند.

 

این دو همراه مردم در جنبش سبز که از بهمن ۱۳۸۹ در زندان خانگی به سر می ‌برند، در سوابق کاری خود غیر از سمت های اجرایی و سیاسی، سابقه روزنامه نگاری نیز داشته اند. از این رو تحمل محرومیت طولانی مدت آنها از حق مطالعه اخبار در روزنامه ها، برای آنها دشوارتر بود.

 

ممنوعیت دسترسی به اخبار روزمره و محرومیت از روزنامه به حدی شدید بود که میرحسین موسوی در آستانه هزارمین روز حصر به فرزندان خود گفته بود آنها (زندانبانان) هزار روز روزنامه به ما بدهکارند و خواب دیده ام از درختی در حیاط روزنامه می چینم.

 

اما حالا چند روزی می شود که دو روزنامه کثیرالانتشار به طور مرتب در اختیار موسوی و رهنورد قرار می گیرد تا دست کم یکی از حقوقی که در چهار سال گذشته از این زندانیان حاکمیت سلب شده بود، به شکل محدودی به آنها بازگردد.

 

ساختمان زندان خانگی؛ فرسوده و نیازمند رسیدگی

 

ساختمان محل سکونت مهندس موسوی و دکتر رهنورد واقع در کوچه اختر خیابان پاستور، که از چهار سال قبل به محل حبس آنها تبدیل شده، به علت قدمت دچار مشکلات ساختمانی جدی است.

 

در هفته گذشته و پس از بارندگی های اخیر، تکه هایی از نمای سقف کنده شده و به روی زمین ریخته است. راه عبور آب باران از تراس و پشت بام نیز بسته است.

 

از آنجا که پس از حصر درهای رو به ایوان ساختمان برای تبدیل کردن خانه به زندان جوش داده و میله گذاری شده، امکان دسترسی به فضای باز پشت بام و روی تراس طبقه دوم برای باز کردن راه عبور آب هم وجود ندارد.

 

این شرایط، باعث نگرانی شده و خطر فرو ریختن سقف را ایجاد کرده است که نیازمند توجه فوری و اقدام مسئولانه زندانبانان برای رفع مشکل است.

 

کتاب هایی که هنوز برای میرحسین و رهنورد ممنوع است!

 

با وجود حل مشکل دسترسی به مطبوعات، مشکلات گذشته در ارائه کتاب هایی که مورد درخواست محصورین که از سوی خانواده ایشان تهیه می شود، همچنان باقی است.

 

ماموران کتابهایی را که فرزندان در ملاقات های هفتگی برای پدر و مادر خود می برند، وارسی می کنند و بسیاری از آنها را به بهانه های مختلف به محصورین تحویل نمی دهند. بهانه هایی همچون وجود امضا و یادداشت در صفحه اول کتاب ها!

 

به طوری که در آخرین مورد، از مجموع ۹ کتاب تحویل شده که همگی قانونی و دارای مجوز وزارت ارشاد بوده اند، تنها سه عدد به مهندس موسوی و دکتر رهنورد داده شده است.

 

حال محصورین خوب است/ رضایت از عمل چشم

 

حال محصورین و روحیه آنها خوب گزارش شده و نتیجه عمل چشم آنها نیز مثبت بوده است.

 

در هفته های گذشته، این دو یار محصور جنبش سبز پس از گذشت حدود سه ماه از تشخیص پزشک معالج، توسط یک پزشک معتمد دولت و خانواده، با هزینه شخصی خود مورد مداوا و عمل چشم قرار گرفتند.

 

اظهارنظر جواد لاریجانی در‌باره حصر کروبی و موسوی

Posted: 28 Oct 2014 05:31 AM PDT

بر اساس اختیارات قانونی حکومت، تصمیم گرفته شده که فعلا در حصر باشند

جرس: دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: ما دوست نداریم شهروندی در حصر باشد و این یک بحث عمومی است که ما در ستاد حقوق بشر آن را دنبال می‌کنیم و این مسئله‌‌ای است که ابعاد آن باید به شکل قضایی حل شود و انشاالله به سرانجام برسد.

محمد جواد لاریجانی درباره حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و فشارهای بین المللی راجع به این موضوع به آنا گفت: ما در ستاد حقوق بشر در درجه اول مدافع حقوق متهم هستیم، و متهم هر درجه‌ای از اتهام را داشته باشد از او حمایت می‌کنیم، اما سیستم‌های قضایی و امنیتی کشور‌ها مبنای عمل آن کشور هستند.

وی در ادامه افزود: ایشان مطابق سیستم قضایی کشور، مرتکب اعمالی شده‌اند که این اعمال جرایم مهمی است که من نه اثباتا و نه نفیا در این مورد صحبت نمی‌کنم.

رئیس ستاد حقوق بشر اظهار کرد: سیستم امنیتی ما معتقد است که آنها جرایم سنگینی مرتکب شده‌اند و بر اساس اقتضائات و اختیارات قانونی که حکومت دارد، تصمیم گرفته شده که فعلا اینها را در حصر نگه دارد.

وی افزود: طبیعتا ما دوست نداریم که هیچ یک از شهروندان در حصر باشند؛ البته ابعاد این مسئله نیز باید به شکل قضایی حل شود و ان‌شاءالله به سرانجام خوبی برسد.

 

۵۰نماینده: خباز به خاطر اظهاراتش درباره اسیدپاشی به مجلس نیاید

Posted: 28 Oct 2014 05:31 AM PDT

جرس: پنجاه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به هیات رییسه مجلس خواستار ممانعت از حضور محمدرضا خباز معاون تقنینی معاونت پارلمانی رییس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی شدند.

 

به گزارش ایسنا، این نمایندگان علت درخواست خود از هیات رییسه را مرتبط دانستن حوادث اسیدپاشی اصفهان با موضوع امر به معروف و نهی از منکر عنوان کردند.

 

امیرحسین قاضی زاده یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس نیز در این زمینه به ایسنا گفت: تعدادی از نمایندگان به دنبال این هستند که در قالب نامه‌ای به نماینده دولت تذکر دهند که نباید در پشت تریبون مجلس،‌ خط جریان دشمن را بیان کند.

 

وی اظهار کرد: با توجه به صحبت‌هایی که آقای خباز اخیرا در رابطه با موضوع امر به معروف و نهی از منکر و ارتباط آن با اسیدپاشی مطرح کرد، تعدادی از نمایندگان شاکی شده و معتقدند این جریان رسانه‌ای دشمن است.

 

وی خاطرنشان کرد: این نوع بیان توسط نماینده دولت در صحن علنی کار غلطی است.

 

گفتنی است هنوز هیات رییسه مجلس پاسخی به این درخواست نمایندگان نداده است.

داستان ناتمام معلم فداکار

Posted: 28 Oct 2014 03:22 AM PDT

جسد «آقا‌ معلم» همچنان اسیر امواج خروشان !  


با گذشت ۶ روز از حادثه سیل لرستان و غرق شدن سه دانش‌آموز و یک معلم هنوز جنازه معلم فداکار خرم آبادی پیدا نشده است.

داستان حادثه تلخی که بر این سه دانش‌آموز و معلمشان روی‌ داده تاسف برانگیز و در عین حال عبرت‌آموز است. ماجرا از اینجا شروع می‌شود که یکی از دانش‌آموزان مدرسه عشایری شبانه‌روزی امام جعفر صادق(ع) ویسیان دچار جراحت شدید در ناحیه پا شده و نیازمند اقدامات درمانی بوده است.

از همین رو کاظم صفرزاده معلم این مدرسه با خودرو شخصی به همراه دانش‌آموز مجروح و دو تن دیگر از دانش‌آموزان عازم مرکز درمانی ویسیان می‌شوند اما متاسفانه به دلیل کمبود امکانات، مرکز درمانی این منطقه نمی‌تواند وضعیت دانش‌آموز مجروح را بهبود بخشد و بنابراین معلم این دانش‌آموزان باوجود بارندگی شدید و بدی آب و هوا قصد می‌کند دانش‌آموز مجروح را برای درمان به بیمارستان خرم‌آباد انتقال دهد و مع‌الاسف در مسیر خودرو این معلم فداکار در تاریکی شب اسیر امواج خروشان سیل شده و در نهایت نیز هرچهار سرنشین خودرو جان خود را از دست می‌دهند.

جسد سه دانش‌آموز، یکی از آنها در همان روز نخست و دو تن دیگر در یک کیلومتری محل حادثه در داخل خودروی پژو پیدا شدند، اما تاکنون خبری از جسد این معلم دلسوز وفداکار نیست.


منبع: فیس بووک نویسنده

 


نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

نرگس محمدی؛ رفتار حکومت درباره اسیدپاشی سوال‌برانگیز است

Posted: 28 Oct 2014 03:21 AM PDT

فیروزه رمضانزاده
جرس: پس از وقوع چندین مورد اسیدپاشی به صورت و بدن تعدادی از دختران و زنان در شهر اصفهان، بامداد روز چهارشنبه سی‌ام مهرماه سال جاری، تجمعاتی در اعتراض به ناامن بودن فضای شهری و وقوع اسیدپاشی به زنان، مقابل مجلس شورای اسلامی و دادگستری اصفهان برگزار شد.  

برپایه گزارش‌های منتشرشده، نیروهای انتظامی، تعدادی از مردان حاضر در تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. در آخرین خبرهای مربوط به این تجمع، آریا جعفری، عکاس و مسئول سرویس عکس ایسنا در اصفهان به دلیل پوشش تصویری تجمع مردم علیه اسیدپاشی و مهدیه گلرو، دانشجوی محروم از تحصیل و فعال حقوق زنان، یکی از شرکت کنندگان در تجمع تهران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به منظور بررسی و واکاوی مساله اسیدپاشی اخیر در شهر اصفهان با نرگس محمدی، فعال حقوق زنان که در تجمع معترضان به اسیدپاشی‌های اخیر، مقابل مجلس شورای اسلامی شرکت کرده بود گفتگویی انجام داده‌ایم که در پی می‌آید:


خانم محمدی، برخی از مسئولان حکومتی انگیزه اسیدپاشی‌های اخیر در شهر اصفهان را «شخصی» اعلام کرده و پیوند آن به «امر به معروف و نهی از منکر» را کار «ضدانقلاب» دانسته‌اند. از جمله خانم الهام امین‌زاده، معاون حقوقی حسن روحانی که علت اسیدپاشی‌های اخیر را «انگیزه‌های شخصی» عنوان کرده است. تحلیل شما دراین باره چیست؟


در رابطه با این ادعا‌ها باید گفت که انقدر این ادعا‌ها پرتناقض و متفاوت هستند که برای افکار عمومی نیز ایجاد سوال کرده‌اند. فرضیه‌هایی که تا به حال مطرح شده‌اند یا عوامل و انگیزه‌ها را شخصی عنوان کرده‌اند یا عوامل صهیونیستی را دخیل دانسته‌اند که هیچ کدام از این‌ها در یک چارچوب نمی‌گنجند. این آرا و نظرات متفاوت باید در یک پرونده مورد بررسی قرار بگیرد بعد از بررسی پرونده می‌توان نسبت به عوامل وقوع این اتفاقات اظهار نظر کرد. ببینید، مساله نخست در رابطه با این حوادث، وقوع خشونت در جامعه ایران است که امری بسیار مهم است. نکته مهم دوم در این جریان، زنان هستند، یک ماه از حادثه اسیدپاشی در کلان شهر اصفهان می‌گذرد، در عرض این مدت، هشت زن قربانی اسیدپاشی شدند، تمامی هشت مورد قربانی در اصفهان زن بودند نه مرد و نه بچه، همین اطلاعات نشان دهنده خشونت بارز علیه زنان است. نکته دیگری که باید در این رویداد مورد توجه قرار دهیم این است که تمامی این هشت زنی که قربانی اسیدپاشی شدند جوان هستند و احتمالاً از فعالان اجتماعی و اقتصادی بوده‌اند که در اتومبیل بوده‌اند و احتمالاً برای رفتن به محل کار، رانندگی می‌کرده‌اند، زن خانه دار نبوده‌اند چون زنان خانه دار در آن ساعت، هفت تا هفت و نیم صبح در خانه هستند. درهر صورت باید گفت که این خشونت، به زنانی از طبقه متوسط وارد شده است. این درحالی است که در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های داخلی به نقل از سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی نوشته شده که «هفت هشت زن، مورد حمله اسیدپاشی قرار گرفته‌اند» این نوع بیان نامناسب، انگار برای شمارش نخود و لوبیا به کار می‌رود، در حالی که این‌ها انسان هستند، بین هشت انسان و هفت انسان، فاصله وجود دارد، نمی‌توان با چنین ادبیاتی با این مساله مواجه شد. آمار که یکی از اطلاعات اولیه است و نیازی به اجماع نظر ندارد، اما آمار مربوط به اسیدپاشی‌های اخیر در رسانه‌ها مورد اختلاف است. در یک جا نوشته‌اند دو نفر، در جایی دیگر هشت نفر، حتی برخی از خبرگزاری‌های و مطبوعات تا ۱۳ نفر قربانی هم ذکر کرده‌اند. ببینید، در مورد فرضیه می‌توان گمانه زنی کرد اما در مورد آمار باید گفت که آمار و اطلاعات مقدماتی، مساله پیچیده‌ای نیست، با یک تماس با بخش سوانح سوختگی بیمارستان، می‌توان به آمارهای مربوطه دسترسی پیدا کرد. وقتی اینجا آمار متناقض است تردید ایجاد می‌شود. حالا امیدواریم با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس برای رسیدگی به این مساله در اصفهان، بتوانیم به اطلاعات موثقی دست پیدا کنیم.


نتایج بررسی‌ها از زنجیره‌ای و سریالی بودن این اسیدپاشی‌ها حکایت می‌کند، ارزیابی شما دراین زمینه چیست؟


برپایه گزارش اولین اطلاعات ارائه شده در رسانه‌های ایران، حتی اسیدهای مورد استفاده در این اسیدپاشی‌ها که مورد آزمایش قرار گرفته‌اند از یک نوع بوده‌اند. همه این هشت مورد اسیدپاشی بین ساعت هفت تا هفت و نیم صبح رخ داده‌اند. بنابراین، با توجه به این داده‌های پراکنده می‌توان نتیجه گرفت که این اسیدپاشی‌ها سریالی و زنجیره‌ای هستند و به صورت موردی اتفاق نیفتاده‌اند، همه هشت مورد اسیدپاشی در یک بازه زمانی و در طول یک ماه و اندی رخ داده‌اند.


از دیدگاه شما چرا تجمع اخیر مردم در اصفهان و تهران با برخورد و واکنش تند مسئولان حکومتی از جمله آیت الله لاریجانی، رئیس قوه قضائیه روبروه بوده است؟ آنجا که او در سخنانی به رسانه‌های داخلی برای پوشش رسانه‌ای اسیدپاشی‌ها حمله کرد و از سوی دیگر می‌بینیم که عکاس ایسنا در اصفهان و مهدیه گلرو یکی از این معترضان حاضر در همین تجمع بازداشت می‌شوند.


ببینید مهدیه گلرو که از جمله شرکت کنندگان در تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی بوده و صرفاً برای اعتراض به اسیدپاشی در این تجمع شرکت کرده بود ظهر یکشنبه بازداشت شد که ما در حال پیگیری پیگیری قضایی این مساله هستیم. به نظر می‌رسد که این نوع برخورد با مساله اسیدپاشی در افکار عمومی سوال برانگیز است. چطور می‌شود بیش از یک ماه از وقوع هشت مورد اسیدپاشی سپری شود اما با این وجود، با سرعت و جدیت، این مساله از سوی مسئولان ذی ربط پیگیری نمی‌شود. از سوی دیگر می‌بینیم که به جای پیگیری بازداشت مسببان این حادثه با معترضان برخورد صورت می‌گیرد آن هم با یک ادبیات تند. به نظر من بازتاب این برخورد‌ها و بازداشت‌های صورت گرفته در بین افکار عمومی اصلاً به نفع حکومت نخواهد بود. اگر دولت بتواند این خشونت را کنترل کند به نفع خودش هم عمل خواهد کرد انتظار عمومی از حکومت، برخورد با عوامل اسیدپاشی است در حالی که با معترضین برخورد می‌شود. به نظر من در افکار عمومی سوال ایجاد می‌کند. واقعیت این است که تحلیل‌هایی در خبرگزاری‌های تندرو داخلی منتشر شده که سعی می‌کنند در افکار عمومی انحراف ایجاد کنند، به جای تمرکز در موضوع اسیدپاشی و عوامل آن، در افکار عمومی انحراف ایجاد می‌کنند و تلاش می‌کنند ثابت کنند که این مساله نتیجه یک پروژه صهیونیستی است یا به نوعی وابستگی ایجاد می‌کنند بین معترضین و این جریانات. البته خوشبختانه سطح آگاهی عمومی در جامعه ایران بالا رفته و همه می‌دانند که برگزاری تجمع در شهر‌ها برای اعتراض به چنین حرکت‌های خشونت آمیزی، جزو حقوق انسانی همه شهروندان است و اجرای چنین پروژه‌ها و ارائه چنین تحلیل‌هایی به هیچ عنوان پاسخگو و به نفع حکومت هم نخواهد بود.


بنابراین می‌توان گفت که این تجمع و حرکت مدنی توجه افکار عمومی از یک سو و نیز تمرکز مسئولان نسبت به این مساله را دوچندان کرده است ؟


واقعیت این است که معترضان در مقابل مجلس شورای اسلامی و دادگستری اصفهان تجمع کردند٬ این یک حرکت مردمی بود، به نظر من در ایران، افکار عمومی به خاطر وقوع این حوادث در اصفهان بسیار جریحه دار شده است. وجدان عموم مردم ایران به خاطر این مساله خدشه دار شده است. معتقدم، تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی، یک حرکت مردمی بود برای همدلی و همراهی با قربانیان خشونت، حرکتی که می‌خواست اعلام کند مردم ما با خشونت و چنین رفتارهایی موافق نیستند. برای نمونه به یکی از شعارهای شعاردهندگان در مقابل مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کنم که «اسیدپاشی جنایت، قانونگذارحمایت» آیا از این شعار، بوی توطئه به مشام می‌رسد؟ آیا ما جلوی سفارتخانه‌ای تجمع کرده بودیم؟ در مقابل مجلس شورای اسلامی ایستادیم که یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی است و اساساً چنین اعتراضاتی در مقابل مجلس همواره برگزار می‌شود. ‌‌‌ همان روز هم، عده‌ای کارگر برای دریافت مطالبات خود در گوشه دیگری از صحن مقابل مجلس ایستاده بودند. معمولاً در روزهای اداری، عده‌ای از اقشار کارگر یا از اصناف معلمان در مقابل مجلس می‌ایستند و مطالبات خود را پیگیری می‌کنند و این مورد عجیبی نیست. به جای برخورد با یک جمع دویست نفره معترض به اسیدپاشی، قانونگذاران به دنبال حمایت از قربانیان و پیگیری بازداشت عوامل این جریان باشند، به نظر من، برگزاری دو تجمع در تهران و اصفهان یک حرکت کاملاً مردمی و خودجوش بود. ما در میان آن‌ها بودیم. این اتفاق، در بین افکار عمومی هم بسیار موثر بود نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان این اعتراض موثر بود، چرا که جامعه ایران نظیر عراق یا افغانستان نیست، دارای یک جامعه مدنی است البته به دلیل وجود برخی مشکلات نظیر عدم سازمان یافتگی هنوز به ایده آل‌های خود دست نیافته اما در مجموع باید گفت فعالان مدنی و مردم ایران در دوره‌های مختلف نشان داده‌اند که با خشونت سازگار نبوده‌اند و در این حرکت، مردم هم اعتراض خود را نسبت به این حوادث بیان کردند که این اعتراض در افکار عمومی داخل و جهان تاثیر بسیاری از خود برجای گذاشته است. 

با تصویب مجلس دستگاه‌های متولی اقامه امر به معروف و نهی از منکر مشخص شدند

Posted: 28 Oct 2014 12:31 AM PDT

جرس: نمایندگان مجلس سورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر دستگاه‌های متولی اقامه شرایط امر به معروف و نهی از منکر را مشخص کردند.

 

به گزارش ایسنا، با تصویب مجلس وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات و فناوری، و فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفان، شهرداری‌ها و سایر نهادها و دستگاه‌های فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی فراهم کنند.

 

از 218 نماینده حاضر در جلسه 158 نماینده با این مصوبه موافقت کردند.